ข่าวอินโฟเควสท์
17:25 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 70,567 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 70,567 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที…
17:24 ตลท.เผย บจ.mai Q1/61 ยอดขายโต 15.7% กำไรโต 15.5% แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดจากต้นทุนสูงขึ้น   นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม …

(ต่อ 5) ขั้นตอนการส่งออกผัก ผลไม้ สด แช่เย็น และแช่แข็ง, ลำไย, ทุเรียน, เครื่องเทศ และสมุนไพร, ดอกกล้วยไม้สด

ข่าวเศรษฐกิจ -- พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2541 18:17:01 น.
ขั้นตอนการส่งออกผัก ผลไม้ สด แช่เย็น และแช่แข็ง

|      สินค้า       |     พิกัดศุลกากร    |      ขอบเขตการควบคุม            |        กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง               |        เอกสารที่ใช้ในการส่งออก            |       หน่วยงานที่ติดต่อ          |

|_________________|__________________|________________________________|______________________________________________|_______________________________________|_____________________________|

| ผัก และ ผลไม้สด   |                  |    ผัก และผลไม้สดทุกชนิด           |     - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตราค่า       |     - หนังสือรับรองคุณภาพอาหารหรือ         |     - ศูนย์ตรวจสอบ และออกใบ   |

| แช่เย็น และแช่แข็ง  |                  |    ผู้ส่งออกสามารถไปขอรับการ       |       ธรรมเนียมการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุ          |       ผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก           |       รับรองคุณภาพสินค้าเกษตร   |

|                 |                  |    ตรวจวิเคราะห์จากกองเกษตรเคมี   |       ตัวอย่าง                                 |       (เฉพาะผู้ส่งออกต้องการ)             |       เพื่อการส่งออก (ศตอ.)    |

|                 |                  |    กรมวิชาการเกษตร ได้ตามความ    |     - ขั้นตอนการดำเนินงานขอหนังสือรับรอง           |                                       |       กองเกษตรเคมี           |

|                 |                  |    ต้องการของผู้ส่งออก             |       คุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก              |                                       |       กรมวิชาการเกษตร        |

| ผลไม้สด แช่เย็น    |                  |                                |     - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออก    |                                       |                             |

| ลำไย            |    0810900102    |    ลำไยสด และแช่เย็น             |       ไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2534    |    1. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก. 101)      |    1. กองการค้าสินค้าทั่วไป 1    |

|                 |                  |                                |     - ระเบียบกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการส่ง     |    2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่า       |       กรมการค้าต่างประเทศ     |

|                 |                  |                                |       ผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.       |       จำนวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด      |    2. กองควบคุมพืชและวัสดุ      |

|                 |                  |                                |       2534                                  |    3. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ         |       การเกษตร              |

|                 |                  |                                |     - พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507               |       (Packing List)                  |       กรมวิชาการเกษตร        |

|                 |                  |                                |     - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ         |    4. ใบอนุญาตให้ส่งออก หนังสือรับรอง       |    3. กองตรวจสินค้าขาออก      |

|                 |                  |                                |       ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ                 |       หนังสือกำกับ ใบเบิกทางของส่วน        |       ฝ่ายพิธีการขาออก         |

|                 |                  |                                |                                              |       ราชการที่เกี่ยวข้อง                  |       กรมศุลกากร             |

|                 |                  |                                |                                              |    5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต. 1)   |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       สำหรับของส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า       |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       500,000 บาท                     |                             |

|                 |                  |                                |                                              |    6. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและ         |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์              |                             |

|    ทุเรียน        |      0810900304  |    ทุเรียนสด และแช่เย็น            |    - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนด        |    1. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก. 101)      |    1. กองการค้าสินค้าทั่วไป 1    |

|                 |                  |                                |      มาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไปนอก      |    2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำ     |       กรมการค้าต่างประเทศ     |

|                 |                  |                                |      ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2530          |        นวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด       |    2. กองควบคุมพืชและวัสดุ      |

|                 |                  |                                |    - พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507                |    3. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ         |       การเกษตร              |

|                 |                  |                                |    - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ          |       (Packing List)                  |       กรมวิชาการเกษตร        |

|                 |                  |                                |      ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ                  |    4. ใบอนุญาตให้ส่งออก หนังสือรับรอง       |    3. กองตรวจสินค้าขาออก      |

|                 |                  |                                |                                              |       หนังสือกำกับ ใบเบิกทางของส่วน        |       ฝ่ายพิธีการขาออก         |

|                 |                  |                                |                                              |       ราชการที่เกี่ยวข้อง                  |       กรมศุลกากร             |

|                 |                  |                                |                                              |    5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต. 1)   |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       สำหรับของส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า       |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       500,000 บาท                     |                             |

|                 |                  |                                |                                              |    6. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและ         |                             |

|                 |                  |                                |                                              |       บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์              |                             |

|                 |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ส้มโอ         |      0805900102  |    รายการสินค้าจากนี้ไป เป็น        |     - พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507               |    1. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก. 101)      |    1. กองควบคุมพืชและวัสดุการ   |

|    มะม่วง        |      0804500200  |    สินค้าที่ไม่ควบคุมในการส่ง         |     - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ         |    2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำ     |       เกษตร                 |

|    ลิ้นจี่          |      0810900506  |    ออก  แต่ถ้าประเทศผู้นำเข้า       |       ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ                 |        นวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด       |       กรมวิชาการเกษตร        |

|    กล้วย         |                  |    ต้องการการรับรองปลอดโรค       |                                              |    3. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ         |    2. กองตรวจสินค้าขาออก      |

|    กล้วยหอมสด    |      0803000118  |    พืช สารตกค้าง  หรือแมลง        |                                              |       (Packing List)                  |       ฝ่ายพิธีการขาออก         |

|    กล้วยไข่สด     |      0803000120  |    ให้ผู้ส่งออกขอใบรับรองก่อน        |                                              |    4. ใบอนุญาตให้ส่งออก หนังสือรับรอง       |       กรมศุลกากร             |

|    กล้วยอื่น ๆ สด  |      0803000194  |    การส่งออกด้วย                 |                                              |       หนังสือกำกับ ใบเบิกทางของส่วน        |                             |

|    ผลไม้ประเภทส้ม |                  |                                |                                              |       ราชการที่เกี่ยวข้อง                  |                             |

|    ส้มเปลือกบาง   |       0805100    |                                |                                              |    5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต. 1)   |                             |

|    ส้มแมนดาริน    |       0805200    |                                |                                              |       สำหรับของส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า       |                             |

|    มะนาวฝรั่ง     |       0805300    |                                |                                              |       500,000 บาท                     |                             |

|    เกรปฟรุ้ต      |       0805400    |                                |                                              |    6. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและ         |                             |

|    อื่น ๆ         |      0805900904  |                                |                                              |       บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์              |                             |

|    เงาะ         |      0810900203  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มังคุด         |      0804500301  |                                |                                              |                                       |                             |

|    สับปะรด       |      0804300106  |                                |                                              |                                       |                             |

|    สตรอเบอร์รี่    |      0810100007  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ผลไม้อื่น ๆ     |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    อินทผลัม       |      0804100001  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มะเดื่อ        |      0804200003  |                                |                                              |                                       |                             |

|    อโวคาโด      |      0804400007  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ฝรั่ง          |      0804500104  |                                |                                              |                                       |                             |

|    องุ่น          |      0806100002  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ราสพ์เบอร์รี่,   |      0810200009  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แบล็คเบอร์รี่    |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ลูกเกต        |      0810300000  |                                |                                              |                                       |                             |

|    (เคอร์แรนต์)   |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แครนเบอร์รี่ บิล |      0810400002  |                                |                                              |                                       |                             |

|    เบอร์รี่และผลไม้ |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    อื่น ๆ ในตระกูล |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แวกนีเซีย      |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    น้อยหน่า       |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แตง (รวมถึง   |         0807     |                                |                                              |                                       |                             |

|    แตงโม) และ   |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มะละกอสด     |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แอปเปิ้ล แพร์   |         0808     |                                |                                              |                                       |                             |

|    และควินซี่      |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แอปริคอตเชอร์รี่ |         0809     |                                |                                              |                                       |                             |

|    พิช รวมทั้งเนก- |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ทารีน พลัมและ  |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    สโลสด        |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    อื่น ๆ         |      0810900904  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ผลไม้แช่แข็ง    |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    สตรอเบอร์รี่    |      811100002   |                                |                                              |                                       |                             |

|    สับปะรด       |      811900108   |                                |                                              |                                       |                             |

|    ทุเรียน        |      811900209   |                                |                                              |                                       |                             |

|    ลำไย         |      811900304   |                                |                                              |                                       |                             |

|    มังคุด         |      811900400   |                                |                                              |                                       |                             |

|    อื่น ๆ         |      811200004   |                                |                                              |                                       |                             |

|    ผักสดแช่เย็น    |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    หน่อไม้ฝรั่ง     |      0709200004  |                                |                                              |                                       |                             |

|    หอมหัวใหญ่ หอม |         0703     |                                |                                              |                                       |                             |

|    หัวเล็ก กระเทียม|                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    พริก          |      0709500007  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ข้าวโพดฝักอ่อน  |      0709900204  |                                |                                              |                                       |                             |

|    กระเจี๊ยบ      |      0709900305  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แครอทและพืชจำ |         0706     |                                |                                              |                                       |                             |

|    พวกเดียวกัน    |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มะเขือเทศ     |      0702000008  |                                |                                              |                                       |                             |

|    หน่อไม้สด      |      0709900103  |                                |                                              |                                       |                             |

|    ผักกาดหอมและ  |         0705     |                                |                                              |                                       |                             |

|    พืชจำพวกเดียวกัน|                  |                                |                                              |                                       |                             |

|   พืชผักตระกูลกะหล่ำ|         0704     |                                |                                              |                                       |                             |

|    พืชผักตระกูลถั่ว  |         0708     |                                |                                              |                                       |                             |

|    ผักอื่น         |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มันฝรั่ง  อื่น ๆ  |      0701900009  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แตงร้าน  และ  |      0707000005  |                                |                                              |                                       |                             |

|    แตงกวา       |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|    โกลบอาติโชก   |      0709100008  |                                |                                              |                                       |                             |

|    มะเขือม่วง     |      0709300001  |                                |                                              |                                       |                             |

|    คื่นไช่         |      0709400003  |                                |                                              |                                       |                             |

|    เห็ดชนิดมัชรูม   |      0709510006  |                                |                                              |                                       |                             |

|    เห็นชนิดทรัพเฟริล|      0709520007  |                                |                                              |                                       |                             |

|    สปิแนช        |      0709700009  |                                |                                              |                                       |                             |

|    อื่น ๆ         |      0710800009  |                                |                                              |                                       |                             |

|                 |      0710800907  |                                |                                              |                                       |                             |

|   ผักต่าง ๆ ผสมกัน |      0710900000  |                                |                                              |                                       |                             |

|   ผักและผลไม้แช่แข็ง|                  |                                |                                              |                                       |                             |

|   ทุกชนิด         |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|                 |                  |                                |                                              |                                       |                             |

|__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

(ยังมีต่อ)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง