จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (Code of Ethics)

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 20:00:39 น.
ประกาศเรื่อง จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (Code of Ethics)
ที่ อธ./น. 3/2542

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดีและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน  และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งห้ามมิให้บุคคลที่ขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพเข้ารับตำแหน่งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการทำหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ในประกาศนี้  "บริษัทหลักทรัพย์"  หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ "ผู้บริหาร"  หมายความว่า  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ"บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ"  หมายความว่า  กรรมการบริหาร  รองผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ผู้อำนวยการฝ่าย  และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์  การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์  หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน  หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง

"กรรมการบริหาร"  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร  หรือมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทแทนคณะกรรมการบริษัท

"ผู้อำนวยการฝ่าย"  หมายความว่า  บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่วนงานภายในบริษัท

"องค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน"  หมายความว่า  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  และองค์กรประเภทที่มีสมาชิกซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชน

ข้อ 2  ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณต่อไปนี้(1)  ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเป็นธรรม

(2)  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล  หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก  รวมทั้งต้องไม่กระทำการ ช่วยเหลือ สนับสนุน  หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว

(3)  การปิดบังอำพรางความผิด

ผู้บริหารต้องไม่ปิดบัง  อำพราง  ซ่อนเร้น  หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ตนเอง  บริษัทหลักทรัพย์  หรือบุคคลอื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล  หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก

(4)  การหาประโยชน์อันมิควร

ผู้บริหารต้องไม่แสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่น  โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ตนดำรงอยู่

(5)  การรักษาความลับ

ผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์  และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวต่อบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล  หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก  หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(6)  การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล  หรือองค์กรกำกับดูแลภาคเอกชนที่ตนหรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกหรือผูกพันที่จะปฏิบัติเยี่ยงสมาชิก  และต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว  อันเป็นข้อมูลซึ่งตนล่วงรู้หรือได้รับจากการประกอบธุรกิจ  ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น

ประกาศ   ณ   วันที่   17    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง