แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2540 07:40:00 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 22/2540
เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  106 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.

ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เรื่อง  แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

(2)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 7/2538

เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2538

ข้อ  2  ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้แบบงบดุลและแบบบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบท้ายประกาศนี้ คือ

แบบ  บ.ล.  1  และ  แบบ บ.ล. 1.1 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ให้

บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติตามคำชี้แจงท้ายประกาศนี้ด้วย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
คำชี้แจง

1.  ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรวมถึงงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของผู้ถือหุ้น  งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำ

หนด  และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ให้จัดทำงบดุล  และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรวมถึงงบแสดงการเปลี่ยน

แปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  งบกำไรสะสม  และงบกระแสเงินสด ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประ

กาศกำหนด  ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะต้องประกาศงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ไว้ในที่เปิดเผย   ณ  สำนักงานของบริษัทและลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  โดยให้แสดงรายงานของผู้

สอบบัญชีไว้ด้วย  แต่ในการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  อาจไม่แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้

เว้นแต่กรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีอ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินใด โดยไม่ระบุจำนวนเงินที่เกี่ยว

ข้อง ก็ให้แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีอ้างถึงนั้นไว้ด้วย

2.   ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวข้างต้น  ให้เป็นไปโดยครบถ้วนถูกต้องตามความเป็น

จริง  และเป็นไปตามคำอธิบายความหมายของรายการตามแบบ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  และมาตรฐานการบัญชีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประ

เทศไทยกำหนด (รวมร่างมาตรฐานการบัญชี) ในกรณีที่สมาคมฯ ยังไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

2.1    ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศของ   International   Accounting

Standards Committee

2.2  ใช้มาตรฐานการบัญชีของ  American  Institute  of  Certified Public

Accountants หรือ Financial Accounting Standards Board

ในกรณีที่ใช้มาตรฐานตาม  2.1  หรือ  2.2  ให้ระบุที่มาของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

3. ให้มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยตามรายการที่

กำหนด ตามแนบ
4. ตามงบการเงินที่กำหนด หมายเลขกำกับรายการไม่ต้องแสดง และรายการใดที่ไม่มีก็ไม่
ต้องแสดงรายการนั้น

5.  หากบริษัทประสงค์จะแยกแสดงรายการใดในงบการเงินตามแบบที่กำหนดไว้ก็ให้กระทำ

ได้ และหากมีรายการที่จะแสดงนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ก็ให้แสดงรายการนั้นๆ ตามความเหมาะสมและ

ถูกต้องตามประเภทของรายการที่กำหนด

ทั้งนี้  ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทลงนามในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่าง

น้อย 2 คน

แบบ บ.ล.1
บริษัทหลักทรัพย์....................จำกัด
งบดุล
ณ วันที่.............25.. และ 25..

สินทรัพย์                    หน่วย : บาท

25..   25..

1. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน                                XXX    XXX

2. เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน                                    XXX    XXX

3. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                                   XXX    XXX

4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

4.1 หลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย                                    XXX    XXX

4.2 หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน                                    XXX    XXX

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์                                  XXX    XXX

4.3 หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์                             XXX    XXX

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ                                  XXX    XXX

5. บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์                                     XXX    XXX

6. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ

6.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                                      XXX    XXX

6.2 ดอกเบี้ยค้างรับ                                          XXX    XXX

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ                     XXX    XXX

6.3 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                   XXX    XXX

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ                     XXX    XXX

7. ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ                                     XXX    XXX

8. สินทรัพย์อื่น                                                 XXX    XXX

รวมสินทรัพย์                   XXX    XXX


แบบ บ.ล.1

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              หน่วย : บาท

25..   25..
9. เงินกู้ยืม

9.1 จากธนาคาร                                            XXX    XXX

9.2 จากสถาบันการเงิน                                       XXX    XXX

9.3 จากต่างประเทศ                                         XXX    XXX

รวมเงินกู้ยืม                                            XXX    XXX

10. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน                                   XXX    XXX

11. บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์                                     XXX    XXX

12. บัญชีลูกค้า                                                  XXX    XXX

13. หนี้สินอื่น                                                   XXX    XXX

รวหนี้สิน                              XXX    XXX

14. ส่วนของผู้ถือหุ้น
14.1 ทุนเรือนหุ้น

14.1.1 ทุนจดทะเบียน                                   XXX    XXX

14.1.2 ทุนที่ออกและชำระแล้ว                             XXX    XXX

14.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น                                XXX    XXX

14.3 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                        XXX    XXX

14.4 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                           XXX    XXX

14.5 กำไรสะสม
14.5.1 จัดสรรแล้ว

14.5.1.1 สำรองตามกฎหมาย                      XXX    XXX

14.5.1.2 อื่นๆ                                 XXX    XXX

14.5.2 ยังไม่ได้จัดสรร                                  XXX    XXX

14.6 ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน                XXX    XXX

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                      XXX    XXX

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               XXX    XXX

................             ................

(กรรมการ)                    (กรรมการ)


แบบ บ.ล.1.1
บริษัทหลักทรัพย์...........................จำกัด
บัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับงวด................สิ้นสุดวันที่................25.. และ 25..
หน่วย : บาท
25..  25..
1. รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์

1.1 ค่านายหน้า                                             XXX    XXX

1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ                                   XXX    XXX

1.3 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์                      XXX    XXX

1.4 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์                           XXX    XXX

1.5 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม                                       XXX    XXX

รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์                                  XXX    XXX

2. ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์                                       XXX    XXX

2.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม                                         XXX    XXX

2.2 ค่านายหน้า                                             XXX    XXX

2.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ                                   XXX    XXX

รวมค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์                                XXX    XXX

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ                              XXX    XXX

3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                        XXX    XXX

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        XXX    XXX

4. รายได้อื่น                                                  XXX    XXX

5. ค่าใช้จ่ายการดำเดินงาน                                       XXX    XXX

5.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน                                  XXX    XXX

5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์                      XXX    XXX

5.3 ค่าภาษีอากร                                            XXX    XXX

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ                                      XXX    XXX

5.5 ค่าใช้จ่ายอื่น                                            XXX    XXX

รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                            XXX    XXX

6. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษ                    XXX    XXX

7. ค่าภาษีเงินได้                                               XXX    XXX

8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ                               XXX    XXX

9. รายการพิเศษ                                               XXX    XXX

10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                         XXX    XXX

11. กำไรต่อหุ้น

11.1 กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ                          XXX    XXX

11.2 รายการพิเศษ                                          XXX    XXX

11.3 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                    XXX    XXX


บริษัทหลักทรัพย์ .................จำกัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ .............. 25.. และ 25..
หน่วย : บาท
หุ้นบุริมสิทธิ            หุ้นสามัญ

25..       25..      25..      25..

1. ทุนเรือนหุ้น

1.1 ยอดต้นงวด                     XXX        XXX       XXX       XXX

1.2 เพิ่มระหว่างงวด                 XXX        XXX       XXX       XXX

1.3 ลดระหว่างงวด                  XXX        XXX       XXX       XXX

1.4 ยอดปลายงวด                   XXX        XXX       XXX       XXX

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.1 ยอดต้นงวด                     XXX        XXX       XXX       XXX

2.2 เพิ่มระหว่างงวด                 XXX        XXX       XXX       XXX

2.3 ลดระหว่างงวด                  XXX        XXX       XXX       XXX

2.4 ยอดปลายงวด                   XXX        XXX       XXX       XXX

3. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

3.1 ยอดต้นงวด                     XXX        XXX       XXX       XXX

3.2 เพิ่มระหว่างงวด                 XXX        XXX       XXX       XXX

3.3 ลดระหว่างงวด                  XXX        XXX       XXX       XXX

3.4 ยอดปลายงวด                   XXX        XXX       XXX       XXX

4. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน

4.1 ยอดต้นงวด                     XXX        XXX       XXX       XXX

4.2 เพิ่มระหว่างงวด                 XXX        XXX       XXX       XXX

4.3 ลดระหว่างงวด                  XXX        XXX       XXX       XXX

4.4 ยอดปลายงวด                   XXX        XXX       XXX       XXX

5. กำไรสะสม
5.1 จัดสรรแล้ว
5.1.1 สำรองตามกฎหมาย

5.1.1.1 ยอดต้นงวด          XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.1.2 เพิ่มระหว่างงวด     XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.1.3 ลดระหว่างงวด      XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.1.4 ยอดปลายงวด       XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.2 อื่นๆ

5.1.2.1 ยอดต้นงวด         XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.2.2 เพิ่มระหว่างงวด     XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.2.3 ลดระหว่างงวด      XXX        XXX       XXX       XXX

5.1.2.4 ยอดปลายงวด       XXX        XXX       XXX       XXX

5.2 ยังไม่ได้จัดสรร                  XXX        XXX       XXX       XXX

5.2.1 ยอดต้นงวด               XXX        XXX       XXX       XXX

5.2.2 เพิ่มระหว่างงวด           XXX        XXX       XXX       XXX

5.2.3 ลดระหว่างงวด            XXX        XXX       XXX       XXX

5.2.4 ยอดปลายงวด             XXX        XXX       XXX       XXX

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น         XXX        XXX       XXX       XXX


บริษัท ................................
งบกระแสเงินสด
สำหรับ.........สิ้นสุดวันที่ .................. 25..... และ 25 ........
หน่วย : บาท
25..    25..
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายอื่นในการกู้ยืมเงินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

.................                           ----- -----

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                       ----- -----

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
บัตรเงินฝาก
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น


หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น

...................                         ----- -----

...................                         ----- -----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

....................                        ----- -----

....................                        ----- -----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้และตราสารหนี้ระยะยาว
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และตราสารหนี้ระยะยาว
หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปันผล

....................                         ----- -----

....................                         ----- -----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ... (ต้นงวด)...   ----- -----
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ... (สิ้นงวด)...   ----- -----
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
บริษัท...............
งบกำไรสะสม
ณ วันที่........... 25.. และ 25..
หน่วย : บาท
25..     25..
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร :
ยอดยกมาจากงวดก่อน
หัก/บวก รายการปรับปรุง
กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
หัก  จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน :
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
หัก เงินปันผล
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว :
สำรองตามกฎหมายรวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
รวมกำไรสะสม
(ยังมีต่อ)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง