แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549 07:58:08 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ/น.  26/2549
เรื่อง  แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ให้ยกเลิก

(1)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/น. 46/2545  เรื่อง  แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545

(2)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/น. 22/2547  เรื่อง  แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2   ในประกาศนี้

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการยื่นรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์กับสำนักงาน

“สำนักงาน”  หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3   ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยถือปฏิบัติตามคำชี้แจงท้ายประกาศนี้ด้วย

ข้อ 4   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์จะยื่นงบการเงินตามข้อ 3 ต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นงบการเงินดังกล่าวผ่านระบบรับส่งการรายงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2549  เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่   29 มิถุนายน พ.ศ. 2549
(นายประสงค์ วินัยแพทย์)
รองเลขาธิการ
รักษาการแทนเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง