ชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปที่ดินทำกิน-ที่อยู่อาศัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 00:00:12 น.

นายอิสสระ สมชัย รมว.กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ใน สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม สหประ ชาชาติได้กำหนดให้มีการจัดงาน World Habitat  Day เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2010 หัวข้อหลักระดับนานาชาติคือ Better City Better Life สำหรับประเทศไทยหัวข้อหลักของการจัดงานปีนี้คือ "ปฏิรูปที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น"

นายอิสสระกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายการปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและตระหนักในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่ขบวนองค์กรชุมชนได้ดำเนินการมาอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและปฏิรูปประเทศไทยในด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นทุกภาคระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2553 โดยวันสุดท้ายของงานจัดขึ้นที่หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้สนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ชุมชนเมืองได้สนับสนุนการทำงานในพื้นที่แล้ว 269 เมือง 1,564 ชุมชน ทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยกว่า 91,333 ครัวเรือน ซึ่งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนพัฒนาสาธารณูปโภคและงบอุดหนุน 4,580 ล้านบาท และสินเชื่อไทยเข้มแข็งเป็นเงิน 3,627 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน ซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งบ้านมั่นคงชนบท ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนชุมชนเป็นหลักในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายที่ได้สนับสนุนแล้ว 1,115 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ครัวเรือนนางทิพย์รัตน์กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่เมือง ชนบท และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางหลักในการทำงานคือ ให้ขบวนการชุมชนและผู้เดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาได้ลุกขึ้นมาวางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาของเขาเอง โดยผู้เดือดร้อนเป็นเจ้าของโครงการ เป็นการปฏิรูปที่ดินและที่อยู่อาศัยแนวใหม่ที่ขบวนองค์กรและทิ้งถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

นายดนุช อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า ทางสำนักงานมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนที่อาศัยในพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนในด้านอื่นๆ ทั้งสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นการสร้างโอกาสให้ชาวชุมชนได้เข้าถึงนโยบายและบริการของรัฐ

นายดนุชกล่าวด้วยว่า การพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ-พระนคร ได้ร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูเชิงอนุรักษ์ผ่านโครงการบ้านมั่นคง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตดั้งเดิม การฟื้นฟูชุมชนเชิงอนุรักษ์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ด้านนายประยงค์ หนูบุญคง ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชนชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันขบวนองค์กรชุมชนได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทั่วประเทศหลายร้อยแห่ง การปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของภาคชนบทเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก การแก้ปัญหาเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ถ้ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจริง ต้องสนับสนุนการปฏิ รูปที่ดินและที่อยู่อาศัยโดยขบวนชุมชนและท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิรูป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »