ประมงรำลึก...สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 00:00:56 น.

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่ากรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อการประมงไทย และเนื่องวันประมงรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 7 พฤศจิกายน 2554 กรมประมงได้จัดเตรียมพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหารและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ควบคู่กับการปล่อยคืนแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งสายพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในแหล่งน้ำจืดไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งสายพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

โดยเมื่อปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศ ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนโรคและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ไปทดลองเลี้ยงในพระที่นั่งอัมพรสถาน และในปี 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั่วประเทศเข้ารับพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศที่ทรงเพาะเลี้ยงไว้ เพื่อนำไปเลี้ยงแพร่ขยายพันธุ์ในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อใช้เป็นอาหารแทนปลาธรรมชาติที่เริ่มมีจำนวนลดลงอบ่างรวดเร็ว และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2496 ทรงปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศจากบ่อเลี้ยงส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของกรมประมงและพระราชทานพันธุ์ปลา แก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาหารของประชาชนเป็นครั้งแรก

และในปี 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต แห่งประเทษญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนั้นยังดำรงพระอิสรยยศมกุฎราชกุมาร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปลาตระกูลเดียวกันกับปลาหมอเทศ แต่มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เร็วกว่า จำนวน 50 ตัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ปลานิล" ที่มีแหล่งกำเนิดจากลุ่มแม่น้ำไนล์และมีสีดำ โดยได้ทรงนำไปเลี้ยงขยายพันธ์ในพระตำหรักสวนจิตรลดาต่อมาในวันที่ 17 มีนาคม 2509 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานปลานิล 10,000 ตัว แก่กรมประมง ให้นำพันธุ์ปลานิลพระราชทานไปขยายพันธุ์ต่อและแจกจ่ายให้ดกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนชาวไทยตามพระราชปณิธานของพระองค์นั่นเอง

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาคการเกษตรและการประมง โอกาสนี้นี้กรมประมงจึงได้ทำการขยายพันธุ์ปลาเหล่านี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร ตลอดทั้งปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายหลังจากน้ำลด โดยจะดำเนินการเองตลอดน้ำที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างอาหารโปรตีนและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และการคงไว้ซึ่งพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้ำภายหลังจากน้ำลดและเข้าสู่ภาวะปรกติ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »