คอลัมน์: ไทยโพสต์: จริยธรรมนักการเมือง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 7 มีนาคม 2555 00:00:28 น.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้อธิบายความหมายของคำว่า "จริยธรรม" ไว้ที่หน้า 291 บรรทัดที่ 27-30 ว่า จริยธรรม น. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม

ในขณะที่ศีลธรรมนั้น หนังสือพจนานุกรม พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติดีงามทางกายวาจา, ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ ; โดยทางศัพท์ ศีลธรรม แปลว่า ธรรมคือศีล หมายถึง ธรรมขั้นศีล หรือ ธรรมในระดับศีล เพราะศีลเป็นธรรมอย่างหนึ่งในบรรดาธรรมภาคปฏิบัติ 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา

ดังนั้น ต่อจากธรรมขั้นศีล จึงมีธรรมขั้นสมาธิและธรรมขั้นปัญญา ; ได้มีผู้พยายามแปล ศีลธรรม อีกอย่างหนึ่งว่า ศีลและธรรม (ถ้าแปลให้ถูกต้องจริงต้องว่าศีลและธรรมอื่นๆ คือ ศีลและธรรมอื่นๆ นอกจากศีล เช่น สมาธิ และปัญญา เป็นต้น เพราะศีลก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง) ถ้าแปลอย่างนี้จะต้องเข้าใจว่า ศีลธรรม มิใช่เป็นเพียงความประพฤติดีงามเท่านั้น แต่รวมถึง สมถะวิปัสสนา ขันธ์ 5 ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ เป็นต้น

ที่ต้องไล่เรียงเรื่องจริยธรรม ศีลธรรมนั้น เพื่อให้สังคม โดยเฉพาะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าใจและตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า "จริยธรรม" หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติในผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ออกมาแล้ว ในกรณีการแต่งตั้ง นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แม้มติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่มีความผิดก็ตาม เพราะทั้งนางนลินีและนายณัฐวุฒิ ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 174 แห่งรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอให้นายกฯ ไปพิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลทั้ง 2 ว่าเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 วรรคสี่ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมือง พ.ศ.2551

"การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย" นี่คือหัวใจสำคัญของ มาตรา 279 วรรคสี่

แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพิ่งเป็นนักการเมืองมาไม่นาน แต่เราคงยอมรับไม่ได้หากจะใช้ข้ออ้างเรื่องความเป็นผู้หญิง หรือเรื่องไม่รู้รัฐธรรมนูญ เพราะแม้แต่ประชาชนคนธรรมดายังไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายเช่นกัน หากถูกตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จับกุมการกระทำผิด

และโดยเฉพาะนักการเมืองที่ปากพร่ำบอกว่าอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย รวมถึงมีความรับผิดชอบและจริยธรรมที่สูงกว่าประชาชนธรรมดาทั่วไป เพราะนักการเมืองนอกจากมีอำนาจในมือแล้ว ยังกินเงินเดือนภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศ

ที่สำคัญ กรณีของนางนลินีและนายณัฐวุฒินั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่ นายกฯ ตลอดจนคณะรัฐมนตรีไม่รับรู้ รับทราบมาล่วงหน้า เพราะก่อนการแต่งตั้งทั้ง 2 คนดังกล่าวก็มีเสียงติติง ทักท้วงดังกระหึ่มอยู่เนืองๆ แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็เลือกที่จะดึงดัน และเพิกเฉยต่อคำวิจารณ์ดังกล่าว เพราะ นายกฯ เลือกที่จะบริหารการเมืองมากกว่าบริหารบ้านเมือง และเมื่อมติของผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเช่นนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกัน

ต้องไม่ลืมว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 นั้น ออกในยุคนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในหมวด 1 เรื่องค่านิยมหลักของข้าราชการการเมืองนั้นก็ได้กำหนด 9 ค่านิยมหลักไว้ชัดเจน คือ 1.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 3.มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 4.ยึดถือประโยชน์ของประ เทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 6.ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 7.ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประ ชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 8.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ 9.ยึดมั่นในหลักจรรยาของ การเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี

คำถามคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่แต่งตั้งนางนลินีและนายณัฐวุฒิ ได้สำเหนียกในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ รวมทั้งรัฐมนตรีทั้ง 2 ราย ก็ต้องตอบคำถามในหัวใจเช่นกันว่ามิได้ผิดค่านิยมหลักทั้ง 9 ข้อหรือไม่ อย่างไร เพราะเจ้าตัวย่อมรู้แก่ใจดีที่สุด

เราคงไม่สามารถไปเรียกร้องหรือบังคับในแง่กฎหมายให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือทั้ง 2 รัฐมนตรีดำเนินการใดๆ ได้ เราจึงได้แต่หวังว่ามโนสำนึกความเป็นคนสายพันธุ์ที่เรียกว่า นักการเมือง จะตระหนักรู้ได้ด้วยตัวของตัวเอง เพราะไม่ว่าไพร่หรืออำมาตย์ หากเรื่องจริยธรรม ศีลธรรมขั้นพื้นฐาน ยังไม่สามารถเข้าใจได้ คนคนนั้นก็ยากเรียกว่าเป็นมนุษย์อันประเสริฐ คงเรียกได้เพียงสัตว์สองเท้าทางการเมืองเท่านั้น.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »