อ้างรับน้องแรงผนึกธรรมกายล้างสมองเด็ก!

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 00:00:53 น.

กรุงเทพฯ * กระทรวงศึกษาฯ หวั่นฤดูรับน้องใหม่เกิดเหตุรุนแรงซ้ำซาก ออกประกาศให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้มงวด  ฮือฮา "สุ ชาติ" สั่งทุกสถาบันศึกษานำนักเรียน-นักศึก ษาเข้าอบรมวัดธรรมกายเพื่อขัดเกลาจิตใจปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยเมื่อวันที่10 พฤษภาคม ว่าขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ซึ่งที่ผ่านมามักปรากฏเหตุการณ์การรับน้องใหม่ที่รุนแรงหรือการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ดัง นั้นจึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

รมว.ศึกษาธิการระบุว่า 1.การจัดกิจ กรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถา บันอุดมศึกษา ควรเคารพสิทธิเสรีภาพและ หลักความเสมอภาค โดยต้องไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่าง กายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบกับการเรียนการสอน

2.การจัดกิจกรรมฯ ควรอยู่ในความรับผิดชอบดูแลร่วมกันของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา รวมทั้งรุ่นพี่ ที่จะต้องให้คำแนะนำกำกับดูแล ปรึกษาการ จัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อ ระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประ เพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม 3.ให้จัด กิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ควรจัด นอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด

ส่วนมาตรการมี 8 ข้อ ได้แก่ 1.ให้สถา บันอุดมศึกษาออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือ หลักเกณฑ์และมาตรการ ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ศธ. 2.องค์กรนิสิต นักศึกษา ต้องเสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจ กรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดกิจกรรม ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 3.ให้สถาบัน อุดมศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้า ใจ รูปแบบกิจกรรม นโยบาย และมาตรการ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับน้อง 4.ให้นิสิตนักศึกษา ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์จัดกิจ กรรมได้  5.สถาบันอุดมศึกษาให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา ประสานกับสื่อมวลชนส่วนวิทยาเขต/คณะต่างๆ ควรจัดตั้งศูนย์บริ การข้อมูลและให้การช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน (Hotline) 6.ให้สถาบันอุ ดมศึกษาประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม และควรมีการยกย่องชมเชยผู้ที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 7.ให้สถาบัน อุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิต นัก ศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่จัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาค และกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน และ 8.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตาม นโยบายและมาตรการนี้

"นอกจากนี้ ให้สถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมธรรมะในวัดสระเกศ วัดพระธรรมกาย หรือสถานปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความสำนึกดีแก่นักเรียน ผ่านโครงการปฏิบัติธรรมค้ำจุนการศึกษา ต้านคอรัปชั่น แก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งผมเชื่อว่าการปลูกฝังเรื่องธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีอีกทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนก็กำหนดไว้ให้เรียนอยู่แล้ว ที่สำคัญเรื่องเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ไว้ตลอดชีวิต" รมว.ศึกษาธิการกล่าว และว่า หากมีสถาบันใดมีนักศึกษาแอบไปจัดกิจกรรมรับ น้องนอกสถานที่และเกิดเหตุรุนแรงขึ้น ผู้บริ หารสถาบันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง