ตร.เคาะโผ'รองสว.'เสร็จไม่เกิน26ก.พ.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 00:00:09 น.

ปทุมวัน * "อดุลย์" ออกคำสั่งทำบัญชีแต่งตั้ง "รอง สว.-ประทวน" ประจำปี ขีดเส้นเสร็จสิ้นไม่เกิน 26 ก.พ. มีผลพร้อมกันภายใน 1 มี.ค. กำชับอยู่ในตำแหน่งไม่ครบ 2 ปี ต้องมีเหตุผลความจำเป็นชัดเจน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 17 ม.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความ ที่ 0009.232/241 ถึง ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร (รอง สว.) และผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) วาระประจำปี 2555

คำสั่งระบุว่า ให้ดำเนินการแต่งตั้งตำรวจระดับรอง สว. และ ผบ.หมู่ให้เสร็จสิ้น และมีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยในวันที่ 26 ก.พ.2556 โดยให้คำสั่งมีผลใช้บังคับพร้อมกันในวันที่ 5 มี.ค.2556 โดยให้ บช. หรือ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผ่านทะเบียนพล ภายในวันที่ 4 ก.พ.2556

กรณีหน่วยมีความประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายไม่ครบ 2 ปี ทั้งกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งไม่อาจรอให้ครบกำ หนดได้ หรือกรณีอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตร.กำหนด ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร.ก่อน ให้หน่วยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีรายชื่อตามแบบที่กำหนดโดยให้ระบุตำแหน่งใหม่และเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนเสนอไปยังทะเบียนพล ภายในวันที่ 8 ก.พ.2556

ท้ายคำสั่ง พล.ต.อ.อดุลย์ระบุว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. และ ผบ.หมู่แล้ว ให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งภายในอำนาจ ผบช. และ ผบก. จัดส่งไปให้ ตร. ภายในวันที่ 5 มี.ค.2556.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง