โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพล ๒๓๒ อัตรา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 27 มีนาคม 2556 00:00:10 น.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.พล.ท.ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) ๒.พล.ท.สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) ๓.พล.ท.สถาพร เกียรติภิญโญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) ๔.พล.ท.มาโนช บุญคลัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) ๕.พล.ท.ศุภวุฒิ อุตมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) ๖.พล.ต.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม ๗.พล.ต.ปรีชา สังข์แก้ว เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม ๘.พล.ต.สุขสันต์ สิงหเดช เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด ๙.พล.ต.พลวัส แก้วเรียน เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐.พล.ต.ผณิศวร จันทวรินทร์ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๑.พล.ต.ณรงค์ อุทะนุต เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๒.พล.ต.พีระพงษ์ โตบุญมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๓.พล.อ.ต.ชนินทร์ บำรุงวุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๔.พล.อ.ต.อุดมศักดิ์ สันติกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๕.พล.ต.ศักดา ไชยมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๖.พล.ต.วรศักดิ์ ศิลานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๗.พล.ต.ไพศาล พันธุ์ภาไพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.) ๑๘.พล.ต.เฉลิมพล เต็งศิริ เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๑๙.พล.ต.พฤษภะ     สุวรรณทัต เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๒๐.พล.ต.ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๒๑.พล.ร.ต.ปรีชาญ จามเจริญ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ ๒๒.พล.ร.ต.กฤษฎา เจริญพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง ๒๓.พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ๒๔.พล.ต.อ.นิรุจน์ มัสโอดี เป็นนักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ๒๕.พล.ต.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ๒๖.พล.ต.ปัญจะ ธรรมศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๗.พล.ต.กำชัย กำบังตน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๘.พ.อ.ภาณุ พรหมดิเรก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๒๙.พ.อ.ทินกร ตันติวนิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๓๐.น.อ.สุรพงศ์ ดุลยไพบูลย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๑.พ.อ.พิเชษฐ คงศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๒.น.อ.สุชาติ ฤทธิรงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๓.พ.อ.สมเจตน์ ฤกษ์ดี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๔.น.อ.ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๕.พ.อ.ธีระ เดช ไตรบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๖.พ.อ.สีทันดร สัตย์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๗.พ.อ.หญิง บุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร ๓๘.พ.อ.หญิง นิรมล ผดุงกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๙.พ.อ.หญิง กรรณิการ์ เกิดพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๔๐.น.อ.หญิง บุบผา ทองผาสุก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

๔๑.พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.)

๔๒.พล.อ.ชวลิต จารุจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) ๔๓.พล.อ.อนันต์ กาญจนปาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) ๔๔.พล.อ.วรเทพ ดิษยบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) ๔๕.พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ๔๖.พล.อ.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๔๗.พล.ท.ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) ๔๘.พล.ท.อุทัย ปานเสน่ห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) ๔๙.พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.)

๕๐.พล.ท.พลภัทร เรืองสอน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) ๕๑.พล.ท.ณัศพล กันตะปีติ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๕๒.พล.ต.ณัฐชัย กสิผล เป็นที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ๕๓.พล.ต.พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร ๕๔.พล.ต.สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.ท.) ๕๕.พล.ต.รังสรรค์ โพธิกนิษฐ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) ๕๖.พล.ต.ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) ๕๗.พล.ต.ประเสริฐ ทองดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) ๕๘.พล.ต.วัลลภ รักเสนาะ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร ๕๙.พล.ต.ภัทรกฤต สำอางศรี เป็นผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร

๖๐.พล.ร.ต.อิทธิพล มกรเสน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ๖๑.พล.ต.ประภาณ สุวรรณวัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร ๖๒.พล.ต.ภิภพ จิตต์แจ้งกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๖๓.พล.อ.ต.สัญชัย จิตตาภรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๖๔.พ.อ.สถาพร พันธ์กล้า เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร ๖๕.พ.อ.ปริญญา ขุนนาศรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร ๖๖.พ.อ.พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๖๗.พ.อ.อภิรมย์ จินตเกษกรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ๖๘.พ.อ.โสฬส สิรยากร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหาร ๖๙.พ.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

๗๐.พ.อ.ประสพชัย กงบุราณ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร ๗๑.พ.อ.ณัฐกร ทิพย์สุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๒.พ.อ.ชัยยันต์ จิตต์ทา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิองบัญชาการกองทัพไทย ๗๓.น.อ.หญิง พัชรา บุณยทรรพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๔.พ.อ.ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๕.พ.อ.สุเทพ จิตต์จำนงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๖.พ.อ.วิธาน ขอบคุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๗.น.อ.หญิง อรอนงค์ กาญจนหิรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ๗๘.น.อ.หญิง นภาจรี มีขันทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

๗๙.พล.อ.วิสุทธิ์ เที่ยงตรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๐.พล.ท.ณัฐชัย ใบเงิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๑.พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๒.พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๓.พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๔.พล.ท.ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) ๘๕.พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รองเสนาธิการทหารบก ๘๖.พล.ท.สถิต แจ่มจำรัส แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน ๘๗.พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓ ๘๘.พล.ท.สกล ชื่นตระกูล เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔ ๘๙.พล.ท.วลิต โรจนภักดี เป็นแม่ทัพน้อยที่ ๑

๙๐.พล.ท.กุลิส วัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๑.พล.ท.ศุขเกษม องคะศิลป์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๒.พล.ท.จรัญ พันธุนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๓.พล.ท.ธนา รำพึงกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๔.พล.ท.พิทยา สิงหโกวินท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๕.พล.ท.วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๖.พล.ท.อนุวัฒน์ จักร์แสน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๙๗.พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง ๙๘.พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ๙๙.พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓

๑๐๐.พล.ต.สุรศักดิ์ บุญศิริ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ๑๐๑.พล.ต.ขวัญชัย วีระนาวิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๒.พล.ต.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๓.พล.ต.ศักดา สาลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๔.พล.ต.คนินทร วงศา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๕.พล.ต.สูตร จรูญชาติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๖.พล.ต.ปวริศ แจ่มสว่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๗.พล.ต.วิทยา บุญยานุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๘.พล.ต.สุริยะ สมิทธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๐๙.พล.ต.ศรายุทธ อภิภัชเดชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.)

๑๑๐.พล.ต.อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ๑๑๑.พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ๑๑๒.พล.ต.ตุลา ประเสริฐสุข เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ๑๑๓.พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ ๑๑๔.พล.ต.สิริศักดิ์ วรเจริญ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก ๑๑๕.พล.ต.บุณยรักษ์ พูนชัย เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ๑๑๖.พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ๑๑๗.พล.ต.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ๑๑๘.พล.ต.เครือนาค เกิดขำ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ๑๑๙.พล.ต.ชาติชาย วัฒน์ธนนันท์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๑๒๐.พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓  ๑๒๑.พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ๑๒๒.พล.ต.ประสงค์ ล้อมทอง เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก ๑๒๓.พล.ต.ธวัชชัย ช้างสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๔.พล.ต.อังกูร ทองประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๕.พล.ต.วิรัช ตระการวิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๖.พล.ต.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๗.พล.ต.ไทศิริ แสงทวีป เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๘.พล.ต.อำนาจ รอดสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๒๙.พล.ต.สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๓๐.พล.ต.คมน์ ฉิมคล้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๓๑.พ.อ.สม ชาย ยังพิทักษ์ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ๑๓๒.พ.อ.สมโภชน์ วังแก้ว เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ๑๓๓.พ.อ.พลรบ โชคระดา เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก ๑๓๔.พ.อ.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก ๑๓๕.พ.อ.ศรัญย์พงษ์ เจริญวงษ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก ๑๓๖.พ.อ.อภิชาต มีสมมนต์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก ๑๓๗.พ.อ.จักรกฤษณ์ เมฆสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๓๘.พ.อ.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๓๙.พ.อ.ศุภชัย ไม้แก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๔๐.พ.อ.สมยศ ขุนชำนิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๑.พ.อ.วิชชุ ชาญใช้จักร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๒.พ.อ.พรชัย ดวงเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๓.พ.อ.มณฑล วัฒนธร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๔.พ.อ.โยธิน อริยโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๕.พ.อ.มนัสวีร์ ครามานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๖.พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๗. พ.อ.ปริญญา ประธานธุรารักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๘.พ.อ.สุจินต์ เอี่ยมปี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๔๙.พ.อ.วุฒิภัทร บุญโกสุมภ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๑๕๐.พ.อ.ศราทิตย์ สุขัมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๑.พ.อ.สมนึก นักรบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๒.พ.อ.กฤษณะ เกิดทองคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๓.พ.อ.สัมพันธ์ อุดมศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๔.พ.อ.จิรภัทร ชมภูแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๕.พ.อ.รังรักษ์ อิงอร่าม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๖.พ.อ.สมชัย รักบางแหลม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๗.พ.อ.ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๘.พ.อ.หญิง ลักขณา แผ้วพลสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ๑๕๙.พ.อ.หญิง องค์อร สิชฌนุกฤษฎ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

๑๖๐.พล.ร.อ.สุรพงษ์ ชะระอ่ำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) ๑๖๑.พล.ร.อ.โสภณ บุญชม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) ๑๖๒.พล.ร.ท.มานิตย์ สูนนาดำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) ๑๖๓.พล.ร.ท.กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.ท.) ๑๖๔.พล.ร.ท.ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.ท.) ๑๖๕.พล.ร.ต.ศรายุทธ แดงเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.ท.) ๑๖๖.พล.ร.ต.สรวงสรร พินทุสมิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.ท.) ๑๖๗.พล.ร.ต.หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ๑๖๘.พล.ร.ต.พิพัฑฒ์ภณ สังข์กลมเกลี้ยง เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ ๑๖๙.พล.ร.ต.ธำรง เดชวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.ท.)

๑๗๐.พล.ร.ต.สุรชา ทองพิลา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ๑๗๑.พล.ร.ต.วันชัย ท้วมเสม เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ๑๗๒.พล.ร.ต.วัฒนชัย ปิยภัทร์ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ๑๗๓.พล.ร.ต.ณเรศ ชุ่มกมล เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ๑๗๔.พล.ร.ต.ธวัชชัย ควรประดิษฐ์ เป็น ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ๑๗๕.พล.ร.ต.สำราญ โชติทัตต์ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ๑๗๖.พล.ร.ต.มนตรี สุวรรณชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๗๗.พล.ร.ต.พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ๑๗๘.พล.ร.ต.หญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๗๙.น.อ.นรินทร อมรฉัตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๐.น.อ.อัมพร ศรีสม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๑๘๑.น.อ.สานนท์ ผะเอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๒.น.อ.ธรรมนูญ กสิโกศล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๓.น.อ.โอภาส รักพุก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๔.น.อ.ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๕.น.อ.อาทร เคลือบมาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๖.น.อ.ทศพร ปัทมานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๗.น.อ.ธน ทิวารัศชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๘.น.อ.หญิง ชมฤดี ชุตาภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ๑๘๙.น.อ.ไพฑูรย์ พงษ์เพียจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

๑๙๐.พล.อ.อ.ไพบูลย์ สิงหามาตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) ๑๙๑.พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) ๑๙๒.พล.อ.ท.ชินชาต บุญคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) ๑๙๓.พล.อ.ท.ตรีทศ สนแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) ๑๙๔.พล.อ.ท.วราวุธ คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) ๑๙๕.พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ เป็นปลัดบัญชีทหารอากาศ ๑๙๖.พล.อ.ท.ชูพันธ์ ชาญสมร เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ๑๙๗.พล.อ.ท.ชนนนาถ เทพลิบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๑๙๘.พล.อ.ท.ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๑๙๙.พล.อ.ท.องศ์ สินธนัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.)

๒๐๐.พล.อ.ท.จุลจรูญ แสงงำพาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๑.พล.อ.ต.สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๒.พล.อ.ต.สมพล พูนทวีธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๓.พล.อ.ต.ประโยชน์ ดีชัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๔.พล.อ.ต.บุญสืบ ประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๕.พล.อ.ต.ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๖.พล.อ.ต.ศิริชัย ภัทรสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๗.พล.อ.ต.พันธุ์ศักดิ์ จินตสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.ท.) ๒๐๘.พล.อ.ต.บุญมั่น รอดรุ่งเรือง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ๒๐๙.พล.อ.ต.บรรจง คลายนสูตร์ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ

๒๑๐.พล.อ.ต.รัชฎา วรภากร เป็น เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ๒๑๑.พล.อ.ต.พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ ๒๑๒.พล.อ.ต.ไพศาล สวนสระแก้ว เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ     ๒๑๓.พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ โหละสุต เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ      ๒๑๔.พล.อ.ต.สัณห์ ลาภานันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๑๕.พล.อ.ต.เอกสรรค ค้อคงคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๑๖.พล.อ.ต.สมพร บุญเกิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๑๗.พล.อ.ต.ชลิต มังคโลดม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ       ๒๑๘.พล.อ.ต.วรวิทย์ ขุนคงมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ      ๒๑๙.พล.อ.ต.ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๒๒๐.พล.อ.ต.หญิง กรรณิกา กออนันตกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๑.น.อ.ชัยกฤต หาญสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๒.น.อ.เชิญลาภ วัฒนารักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๓.น.อ.มนัส ชื่นค้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๔.น.อ.นคร ดวงดี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ ๒๒๕.น.อ.ณรงค์ศักดิ์ ศุขมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๖.น.อ.วิเชียร บัวเผือก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๗.น.อ.จักรวุธ ประสมทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๘.น.อ.มานะ สัตยธีรานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๒๙.น.อ.ปานิชาต์ ไทยกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๓๐.น.อ.ยอด สุนทร-วิจารณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๓๑.น.อ.ชัยวัฒน์ เงินวิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ๒๓๒.น.อ.วีรชาติ เหลืองเรณูกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ.

บรรยายใต้ภาพ
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา
พล.ท.วลิต โรจนภักดี
พล.ท.สกล ชื่นตระกูล
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง