คอลัมน์: มติครม.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 25 กันยายน 2556 00:00:01 น.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายแสวง ฤกษ์จรัล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายวรเดช วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2.นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 3.นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 4.นายพีรศักย์ จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 5.นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 6.นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูต 7.นายนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดีกรมอาเซียน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และ 8.ม.ร.ว.อดิศรเดช สุขสวัสดิ์ อัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ครม.ให้ความเห็นชอบการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์รีรีไทร์ ไปอีก 5 ปี เนื่องจากโครงการได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2555 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ จะมีผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้น 5,901 คน ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,982 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ 2,726 ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่าการดำเนินโครงการนี้ไป 4 ปี สามารถประหยัดงบประมาณกรณีการเกษียณตามปกติได้ 336 ล้านบาท และปีที่ 9 ได้ 1,680 ล้านบาท โดยสถานการณ์กำลังพลของกระทรวงกลาโหมมีผู้สูงวัยมากกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไป 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป และเหลือเวลาราชการ 2 ปีขึ้น

ครม.อนุมัติการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ โดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามความตกลง.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง