ตั้ง 'อธิบดี-รองอธิบดีอัยการ' 56 ตำแหน่ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 9 ตุลาคม 2556 00:00:59 น.

หมายเหตุ : รายชื่อข้าราชการอัยการระดับอธิบดี และรองอธิบดี จำนวน 56 ตำแหน่ง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ที่มีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นประธาน ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2556

นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ นายกมล ธรรมเสรีกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา, นายพิทักษ์ ฉันทประยูร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้, นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี, นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ, นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน

นายชุติชัย สาขากร อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง, นางทรงรัตน์ เย็นอุรา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด, นายพงศกร จันทรศัพท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, น.ส.เนื้อทิพย์ โกมลมาลย์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 7, นายธวัชชัย เสียงแจ้ว อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 8, นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล อธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)

นางนฤมล กีสุริยา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี, นายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 2, นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีภาษีอากร, นายวิชญะ ปุตระเศรณี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง, นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการ ภาค 3, นายชูชัย อักขระ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 4

นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย, นายขวัญชัย ถวิลลาภ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการ, นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร, นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายประศาสน์ บุญญาธิการ อธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 1

นายพิชิต เจริญเกียรติกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5, นายประนต ผ่องแผ้ว อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 1, นายสุจิต อ่ำพันธุ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7, นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4, นายรังสรรค์ จงสงวนดี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2, นายนภดล วรรธนะกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย, นายอาทร สิขัณฑกนาค อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 6, น.ส.รจนา เหมะกรม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้

นายศิษฐา วงศ์สุเมธ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง, นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี, น.ส.จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์ รองอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว, นายศรีนิดา พรหมหิตาธร รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติธรรมดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีสำนักงานการยุติธรรมดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ, นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่, นายนิพัมน์ ภูชฎาภิรมย์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 2, นายนิพล ผดุงทอง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองสงขลา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9, นายกิตติ แก้วทับทิม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6, นางสมศรี วัฒนไพศาล รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 7, นายอำนวย สุขเกษม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8, นายวิชัย เตชะเกิดกมล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 3, นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา, นายสมปอง ธานีรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก

นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1, นายศานติ ประสาทกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5, นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น, นายพิทักษ์ อบสุวรรณ รองอธิการบดีสำนักงานคดียาเสพติด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3, นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 6, นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง

นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี, น.ส.นพมาศ นวลเพชร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4, นายยุคล เหล่าพูลสุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ( ก.อ.) เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี, นายสนิท กิตติสุบรรณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช และนายสุทธิ กิตติศุภพร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 9.

ADVERTISEMENT