'องค์ภา'ผลักดันหลักนิติธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 00:00:26 น.

กรุงเทพฯ * พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเตรียมผลักดันหลักนิติธรรม ความยุติธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  ทรงระบุหลักนิติธรรมในวาระพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.2015 ส่งผลโดยตรงในภูมิภาค  ขณะที่ไทยก้าวสู่ยุคอาเซียน มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนหลักนิติธรรมและกฎหมาย

ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหา ชน) (สธท.) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม, สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม (The  Bangkok  Dialogue  on the  Rule  of  Law) เพื่อส่งเสริมความสำคัญของหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคงต่อวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ.2015 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการชั้นนำ และผู้นำทางความคิดในสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา และองค์ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 เสด็จมาทรงร่วมงานดังกล่าวด้วย และทรงเป็นองค์ปาฐกในการเปิดงาน โดยมีพระดำรัสตอนหนึ่งว่า  ประเทศไทยมีความ มุ่งมั่นในการผลักดันหลักนิติ ธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.2015

เนื่องจากเรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างหลากหลายประเทศ และผู้นำประชาสังคมต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นใน ทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สมัชชา ใหญ่แห่งสหประชาชาติยอม รับและนำปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมไปใช้ และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหประชาชาติได้ผ่านมติใหม่ที่จะบรรจุหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระ บวนการยุติธรรม ในวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.2015

นอกจากนี้ ปี ค.ศ.2015 ยังเป็นปีที่สำคัญของประ เทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรา เนื่องจากเรากำลังก้าวสู่ยุคแห่งสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ASEAN Political  and Security Community ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ายาเสพติด การส่งเสริมหลักนิติธรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย และการสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้งต่างๆ เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกัน ในการปรับประสานกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและความยุติธรรมทางอาญา ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการสร้างความรู้และขีดความสามารถในด้านนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหลักนิติธรรมในวาระพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.2015 นั้น จะส่งผลโดยตรงกับภูมิภาคของเราเช่นเดียวกัน.

บรรยายใต้ภาพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาร่วมงานและเป็นองค์ปาฐกในการเปิดงานประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม (The Bangkok Dialogue on the Rule of Law)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง