สปสช. MOUร่วมการบริหารกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้ง จ.อำนาจเจริญ พร้อมชู อบต.กระจาย ยโสธร เป็นต้นแบบสุขภาพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 00:00:25 น.

สปสข.-อบต. เทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการ "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน และมีนายก อปท. เทศบาลทุกแห่งในอำนาจเจริญทั้ง 63 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญรองเลขาธิการสำนักงานหลัดประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ลงพื้นที่จ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นระหว่าง สปสช. กับนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาลในจ.อำนาจเจริญ ทั้งหมด 63 แห่งซึ่งจ.อำนาจเจริญ ถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นครบทุกตำบล และมีการประกาศธรรมนูญประชาชนของตัวเอง ซึ่งธรรมนูญนี้เกิดจากการรวมตัวเข้มแข็งของประชาชนใน จังหวัดทุกภาคส่วนช่วยกันร่างขึ้นมา มุ่งเน้นแก้ปัญหาในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้แนวคิดทำให้จ.อำนาจเจริญ เป็นเมืองธรรมะเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองธรรมะด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพคือจัดระบบบริการด้านสังคมสุขภาพที่เกื้อกูลคนด้อยโอกาส  ไม่ทอดทิ้งกันและยังจะเป็นเมืองธรรมะด้านการศึกษา ซึ่งจะใช้ความสำเร็จนี้เป็นต้นแบบต่อยอดยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีของพื้นที่ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ใช้แนวปฎิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

"การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการของเรื่องธรรมนูญ กับเรื่องกองทุนเข้าด้วยกันมีเป้าหมายในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน รวมทั้งต้องการพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน เพื่อให้อนาคตไทยมีความหวัง"

ทางด้าน นายวิชิต บัตรชา นายกเทศมนตรี ตำบลไก่คำ เปิดเผยว่า ปกติทางท้องถิ่นดูแลภาพรวมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทาง อบต.ไก่คำ รวมกับ รพ.สต. จะร่วมผลักดันด้านสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมที่เด่นๆ ของ อบต. ไก่คำ คือ การทำโครงการผ้าป่าขยะ ซึ่งทุกเดือนผู้สู้งอายุต้องมารับเบี้ยยังชีพ ทางอบต.ได้ให้ผู้สูงอายุนำขยะมารีไซเคิลมาด้วย พินำมารวมกันเอาไปขายก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งก็นำไปถวายวัดต่างๆ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ทั้งยังได้บุญด้วย โดยทำมาตั้งแต่ปี 2554 สำหรับปัญหาสุขภาพเมื่อปี 2555 มีไข้เลือดออกระบาดจนวันนี้สามารถควบคุมได้และปัญหาแมลงวันก็ลดลง เรื่องสุขภาพทางกองทุนได้สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ทั้งเครื่องวัดความดัน และยังมีตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ทุกหมู่บ้าน ถ้าป่วยเล็กน้อยก็ไปรับยาได้ที่ประธาน อสม.

นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เยี่ยมดูงานพื้นที่ต้นแบบกองทุนสุขภาพตำบล ที่ อบต. กระจายโดย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช เขต 10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองทุนสุขภาพตำบลตำบลกระจาย จ.ยโสธร เป็นพื้นที่โดดเด่นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทุกวัยซึ่ง สปสช. ได้สนับสนุนงบประมาณสมทบและดำเนินงานกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาปัจจุบันกองทุนสุขภาพตำบลได้จัดตั้งในพื้นที่ต่างๆทั้งประเทศถึง 7ม776 แห่ง  ครอบคลุมดูแลสุจภาพประชากร 56.66ล้านคน ส่วนอบต.กระจาย เป็นหนึ่งในพื้นที่หนึ่งซึ่งได้ดำเนินกองทุนสุขภาพตำบลร่วมกับทาง สปสช. ซึ่งสามารถดำเนินงานกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจายจนได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กดีเด่นยอดเยียมระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านชมรมผู้สูงอายุที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง