ก.อ.แต่งตั้ง'อัยการ'ระดับสูงล็อตใหญ่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 00:00:53 น.

แจ้งวัฒนะ * นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประ ธานการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 11/2558 เพื่อพิจารณาบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้า ราชการอัยการ ระดับรองอธิบดีอัยการ 78 ตำแหน่ง และระดับอัยการพิเศษฝ่าย 131 ตำแหน่ง รวมทั้งข้าราชการอัยการชั้น 4-6 ระดับอัยการผู้เชี่ยวชาญ 72 ตำแหน่ง ระดับอัยการจังหวัด 85 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองอัยการจังหวัดและอัยการประจำสำนักงานอีก 84 ตำแหน่ง และการพิจารณาโยกย้ายและแต่งตั้งอัยการอาวุโส รวม 72 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรง งานภาค 8 เป็นรองอธิบดีอัยการภาค 1 นายยรรยง พิทยพันธุ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เป็นรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ นางอินทรานี สุมาวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2 เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ นายปร เมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษคดีอาญา 1 เป็นรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีสำนักงานอัยการต่างประเทศ เป็นอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงราชบุรี และนายนันทศักดิ์ พูลสุข ผู้ตรวจการอัยการ เป็นอัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำ เนินคดีแพ่ง 1 สำนักงานการยุติ การดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโต ตุลาการ เป็นต้น.

ADVERTISEMENT