สร้างแปลงต้นแบบปลูกพืชหลังนาใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 00:00:33 น.

นายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาใช้น้ำน้อย ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชใช้น้ำน้อย ปี 2559 และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสุรินทร์ "ปลูกพืชไร่หลังนา นำพาชีวาสุขสันต์"

ทั้งนี้ การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชหลังนาและอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯแบ่งเป็นต้นแบบการปลูกถั่วลิสง การปลูกข้าวโพดฝักสด การปลูกถั่วเขียว และการปลูกงาโดยนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งพันธุ์ที่เหมาะสม การจัดการดิน การจัดการปุ๋ย การจัดการน้ำ และการอารักขาพืช

ผลการดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชหลังนาใช้น้ำน้อยในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการปลูกพันธุ์ถั่วลิสงขอนแก่น 6 ให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่ (30 บาท/กก.) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 8,057 บาท/ไร่ ขณที่การปลูกข้าวโพดฝักสดพันธุ์ซูก้าสตาร์ ให้ผลผลิต 6,200  ฝัก/ไร่ (ฝักละ4บาท) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 18,840 บาท/ไร่ การปลูกถั่วเขียวให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ย 92 กิโลกรัม/ไร่ (40 บาท/กก.) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 1,800 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 192 กิโลกรัม/ไร่(8บาท/กก.) เกษตรกรขาดทุนจำนวน 2,439 บาท ต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้ของเกษตรกรต้นแบบที่ปลูกพืชหลังนาใช้น้ำน้อย สามารถแสดงให้เห็นว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชศักยภาพที่สามารถเป็นทางเลือกให้กับเกษตร ทั้งด้านการเป็นพืชเสริมสร้างรายได้ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง