กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่คาร์บอนในดิน ASP Workshop on Aoil Organic Carbon Mapping เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลคาร์บอน ในดินของประเทศสมาชิกสำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนที่คาร์บอนในดินของเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 25 เมษายน 2560 00:00:23 น.

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ (เอฟเอโอ:FAO) ได้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านดิน หรือ GlobalSoil Partnership (GSP) ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยภายใต้การดำเนินงานของ GSP ได้แบ่งสาขาการดำเนินงานออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการจัดการทรัพยากรดิน /2.สาขาการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน/3.สาขาการวิจัยเรื่องทรัพยากรดิน/4.สาขาการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/และ 5.สาขาการสร้างความสอดคล้องของข้อมูล วิธีการและมาตรฐานการจัดการทรัพยากรดิน โดยได้แบ่งกลุ่มความร่วมมือด้านดินเป็นระดับภูมิภาครวม 8 ภูมิภาค สำหรับประเทศไทยและสมาชิกอีก 24 ประเทศจัดอยู่ในกลุ่มความร่วมมือด้านดินของภูมิภาคเอเชีย( Asian Soil Partnership : ASP)

นายสุรเดช กล่าวเสริมว่า เมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ระหว่างการประชุม ASP Workshop "Towards a Regional Implementation Plan for Asia" ที่กรุงเทพฯ ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือด้านดินของภูมิภาคเอเชีย ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีกิจกรรมการจัดทำแผนที่คาร์บอนในดินของภูมิภาคเอเชียเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้สาขาที่ 4 ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสถานการณ์ระดับโลก ที่หลายประเทศกำลังเผชิญและรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และดินเป็นปัจจัยหลักที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนจากบรรยากาศที่สำคัญ ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณการสะสมของคาร์บอนในดินไม่เพียงแต่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นการเพิ่มกำลังในการผลิตก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นการเพิ่มกำลังในการผลิตทางการเกษตร โดยคาร์บอนมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่คาร์บอนในดินของเอเชียขึ้น ระหว่างวนที่ 24-29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทางดินได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งรวบรวมสถานภาพขอข้อมูลคาร์บอนในดินของประเทศสมาชิก นำมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่คาร์บอนในดินของภูมิภาคเอเชียและของโลกต่อไป ซึ่งข้อมูลคาร์บอนในดินดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทรัพยากรดินในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยในส่วนของประเทศไทยะจได้นำประโยชน์จากการจัดทำข้อมูลสถานภาพคาร์บอนในดินของประเทศ รวมทั้งข้อมูลของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย มาปรับใช้เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสะสมคาร์บอนนดิน และฟื้นฟูคุณภาพดิน ทำให้ประทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียในการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยังยื่นต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง