หลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552 00:00:00 น.

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษศาสตร์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2553 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00  ผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 และจะต้องนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน สนใจสมัครได้ 2 รอบ รอบที่ 1 รุ่นที่ 3  ส.ค.-1 พ.ย.2552  และรอบที่  2 วันที่ 12 ธ.ค.2552-2 ก.พ.2553 ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ห้อง EC1101 คณะเศรษฐศาสตร์ มก. โทร.0-2562-0232, 0-2942-8046 หรือดูที่ www.phd-econ.eco.ku.ac.thชีวิตสดใส สู้ภัยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ชีวิตสดใส  สู้ภัยมะเร็ง"  ในวันจันทร์ที่  2 พ.ย.2552 เวลา 11.00-12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น สนใจสอบถามและสำรองที่นั่ง โทร.0-2364-7025, 0-2354-7028-35 ต่อ 1414 อบรมแพทย์หูคอจมูก

รพ.ราชวิถี  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต  ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท มหาวิทยาลัย Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์  และมหาวิทยาลัย  Innsbruck  ประเทศออสเตรีย  จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง The  14th  Annual Asian Course in Temporal Bone Ear Surgery โดยมี นพ.เรวัต วิศรุเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 26 ต.ค.2552 ณ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯประชุมศาสนาสร้างสันติภาพ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  ม.มหิดล ร่วมกับ สภาศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมศาสนาเพื่อสันติภาพ  บทบาทของผู้นำศาสนาในการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ:ผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา  ในวันที่  29  ต.ค.2552 เวลา 08.30-17.30 น. ณ โรงแรงตะวันนา บางกอก ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาระดับอาวุโสจากศาสนาพุทธ ฮินดู อิสลาม คริสต์ และศาสนาอื่นๆ จากศรีลังกาและประเทศไทยได้พบปะกัน  เพื่อนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเสริมสร้างบทบาทระหว่างศาสนาในการสนับสนุนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  สนใจ โทร.0-2849-6074-5  www.peace-mahidol.ac.th.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง