บัญชีจุฬาฯ จัดสัมมนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 00:00:00 น.

ภาควิชาการบัญชี  คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักบัญชี ผู้สนใจร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เตรียมพร้อมระบบบัญชีเพื่อก้าวสู่ IFRS เต็มรูปแบบ" เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้ก้าวไกลและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น โดยมี รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากรจากบริษัทชั้นนำในประเทศ เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง http://account.acc.chula.ac.th  ในอัตราท่านละ 1,500 บาท โดยสัมมนาในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย.ศกนี้ ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน โทร.0-2218-5798-9 และ0-2218-5740-2ม.มหิดลรับตรง

ม.มหิดล  ประกาศรับตรง  นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้-30ก.ย.ทาง www.mahidol.ac.th โดยได้จัดกิจกรรมแนะแนวสู่รั้วมหิดล ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญม.หอการค้าไทยมอบทุนโท-เอก

ม.หอการค้าไทย จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก และระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ  ประจำปี 2552  จำนวนทั้งสิ้น  10 ทุน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 ทุน คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิศวกรรมการเงิน  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 5 ทุน และคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  วารสารศาสตร์  โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 2 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer-Based)/79 (Internet-Based) หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2  ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ) มีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า  3.25  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนโครงการ  Fulbright-UTCC  อีกด้วย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15  กันยายน 2552 ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.utcc.ac.th หรือสอบถามโทร. 0-2697-6897ธัญบุรีรับสมัครอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ (หญิง)  ในระดับปริญญาตรี  สาขานาฏศิลป์ไทย-ละครนาง จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30ก.ย.ศกนี้ สอบถามโทร. 0-2349-3278

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง