โผนายทหาร79ตำแหน่ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 00:00:00 น.

หมายเหตุ ๐ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 79 นาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553

กระทรวงกลาโหม

1. พลเอกอภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. พลโทปัญญา รอดเชื้อ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) 3. พลตรีพรชัย บุญทวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4. พลตรีสมชาย วัชรานาถ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 5. พลตรีวิสุทธิ์ นาเงิน ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 6. พลตรีพัชราวุธ วงษ์เพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 7. พลตรีสุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 8. พลตรีพหล จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 9. พลตรีชนินทร์ จันทรโชติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม 10. พลตรีนครินทร์ นาคอาทิตย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 11. พลตรีภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12. พลตรีจิรศักดิ์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 13. พลตรีเฉลิมพล เต็งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา

เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 14. พลตรีนเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา 15. พลอากาศตรีวันชัย โตสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 16. พลอากาศตรีบัญชา สัทธาพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 17. พลอากาศตรีเอกราช ช่วงอรุณ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 18. พลตรีเด่นดวง ทิมวัฒนา หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 19. พลตรีสมโภช นนทชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 20. พันเอกสุวิชา แก้วรุ่งเรือง เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม 21. พันเอกชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เป็นเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 22. พันเอกอนุชิต อินทรทัต เป็นผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม 23. พันเอกสวัสดิ์ ทัศนา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา 24. พันเอกปรพล อนุศรี เป็นรองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม 25. พันเอกสมเกียรติ สืบปรุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 26. พลเอกวีระยุทธ จิตต์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) 27.พลเอกอรรณพ สมบัติเทวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้านายฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด 28. พลโทชัยสุข ก้านทอง เจ้ากรมสื่อสารทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท) 26. พลโทสุรพันธ์ ศรีสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้ากรมการสื่อสารทหาร 30. พลอากาศโทพิทยา แสงแผ้ว เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 31. พลโทอุดม พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้ากรมยุทธบริการทหาร 32. พลตรีประเสริฐ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 33. พลตรีวิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน 34. พลตรีรวมพล มีชูอรรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร 35. พลตรีเจิดวุธ คราประยูร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็นรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 36. พลอากาศตรีสุรเชษฐ ทองสลวย รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการป้องกันประเทศฝ่ายวิชาการ 37. พลตรีปรารถ สระวาสี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 38. พลตรีวินัย เสมสวัสดิ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหารฝ่ายบริหาร เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 39. พลตรีบุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหารฝ่ายวิชาการ เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 40. พลตรีนพดล โชติศิริ รองเจ้ากรมแผนที่ทหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 41. พลตรีสมชาย ชัยวณิชยา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 42. พันเอกหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เป็นรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 43. พันเอกหญิงนันท์นภัส วงส์สุทธิโชติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

44. พลโทธานินทร์ เกตุทัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) 45. พลโทกิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) 46. พลตรีฉัตรชัย สาริกัลยะ รองปลัดบัญชีทหารบก เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง 47. พลตรีมังกร โกสินทรเสนีย์ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็นเจ้ากรมทหารสื่อสาร 48. พลตรีอานุภาพ วิรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) 49. พลตรีณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) 50. พลตรีขวัญโชดก กระต่ายทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) 51. พลตรีชาตอุดม ติตถะสิริ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก เป็นรองปลัดบัญชีทหารบก 52. พลตรีไกรสร ศรีสุข ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็นรองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร 53. พลตรีเกรียง สะอาดรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก 54. พันเอกไกรฤกษ์ แก้วแสน เป็นเสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร 55. พันเอกสุรพงศ์ ปราการรัตน์ เป็นผู้ชำนาญการกองทัพบก 56. พันเอกวีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 57. พันเอกสถาพร โหละสุต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 58. พันเอกผดุง วิเชียร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 59. พันเอกอินทวัชร ลี้จินดา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 60. พันเอกสุนันท์ เยี่ยมสถาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 61. พันเอกชัยกิจ

สวัสดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 62. พันเอกยุทธภูมิ ศรีหมื่นไวย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 63. พันเอกธนาเดช จงรักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 64. พันเอกณกรณ์ กลิ่นคำหอม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 65. พันเอกชวลิต เรียนแจ้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 66. พันเอกสมศักดิ์ ดีวิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 67. พันเอกชลสินธุ์ สมบัติทวี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

68. พลเรือตรีพิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 69. พลเรือตรีมานิตย์ สูนนาดำ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 70. พลเรือตรีหม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 71. พลเรือตรีพิทักษ์ พิบูลย์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพอากาศ

72. พลอากาศตรีมานิต หุ่นศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 73. นาวาอากาศเอกจำรงค์ ทัตติยพงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 74. นาวาอากาศเอกธนพล กุญชรเพชร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 75. นาวาอากาศเอกไพฑูรย์ ธนศิริ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 76. นาวาอากาศเอก ไชยา วงษ์กระจ่าง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 77. นาวาอากาศเอกหญิงพัชรา มีแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 78. นาวาอากาศเอกพงศ์ภิรมย์ ทุมมานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 79. นาวาอากาศเอกหญิงสุชาดา วรทัชต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง