บางบัว ชุมชนต้นแบบ ปรับภูมิทัศน์-ขจัดแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 09:15:42 น.

ผลการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งประกอบอาชีพของประชากรจากชนบทเข้าสู่เขตเมืองทำให้ประเทศไทยมีประชากรในเขตเมือง เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเมืองปราศจากการวางแผนจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านประชาชนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวม ทั้ง มีความ"เสี่ยง"ที่จะเกิดปัญหารุนแรง"ปัญหายาเสพติด"จากการสำรวจพบว่าในปี พ.ศ. 2552 ประชากรที่อาศัยอยู่เขตเมืองมีจำนวน 22 ล้านคน หรือร้อยละ 36 และคาดว่าในปี พ.ศ.2563 หรืออีก 10 ปี ข้างหน้าประชากรในเขตเมืองจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 25 ล้านคน

หากเมืองปราศจากการวางแผนจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านประชาชนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านประชาชนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหารุนแรงโดยเฉพาะ "ปัญหายาเสพติด"

ชุมชนบางบัว เขตบางเขน หนึ่งในชุมชนริมฝั่งคลอง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นของประชากร นอกจากจะประสบกับปัญหาชุมชนแออัดมีการรุกล้ำพื้นที่เข้าไปในเขตคลอง จนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชนแล้วยังทำให้บางพื้นที่ของชุมชนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เพื่อจัดระเบียบให้กับชุมชนสำนักงานเขตบางเขนจึงได้ร่วมกับชุมชน กรมธนารักษ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)จัดโครงการสร้างบ้านมั่นคง หรือ โครงการยกพลขึ้นบกขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่รุกล้ำเข้าไปในเขตคลองบางบัว ได้ย้ายขึ้นไปอยู่อาศัยบนพื้นที่ดินของกรมธนารักษ์

ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อลดความแออัด และขจัดแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในชุมชน!

นภัสสร สุดเสนาะ กรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางบัว เล่าว่า ผลกระทบจากปัญหาชุมชนแออัดที่ทำให้พื้นที่ของชุมชนบางจุดกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด จึงได้ดำเนินงานการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อทางราชการเข้ามาดำเนินโครงการยกพลขึ้นบกในชุมชน จึงได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนเพราะมองเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสมาชิกทุกคน

"นับตั้งแต่มีโครงการยกพลขึ้นบก ที่เข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์ของชุมชนปรับเปลี่ยนชุมชนแออัดให้กลายสภาพเป็นบ้านถาวร ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และเอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด  พื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเคยใช้เป็นจุดมั่วสุม ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด ก็ได้หายไปจากชุมชนการเฝ้าระวังจึงง่ายขึ้น" นภัสสร กล่าว

น้องอาย นิสา ลื่นภูเขียว ประธานเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางบัว เล่าว่าในช่วงแรกก่อนเริ่มทำโครงการยกพลขึ้นบกในชุมชนนั้น ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงความจำเป็นของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ ถึงปัญหาว่าการเป็นชุมชนแออัดเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการมั่วสุมยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ นอกเหนือไปจากปัญหาสภาพแวดล้อม ของชุมชนการจัดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือกับโครงการยกพลขึ้นบกเป็นอย่างดี

"ทั้งนี้ ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประสานกับอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม ให้เข้ามาช่วยเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน รวมทั้งได้ช่วยออกแบบจัดวางแผนผังการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยการแบ่งเนื้อที่เพื่อปลูกสร้างบ้านออกเป็นล็อคๆ ตามขนาดของครอบครัว เช่นครอบครัวที่มีสมาชิก ไม่เกิน 8 คนจะได้เนื้อที่ปลูกบ้าน 1 ล็อค ครอบครัวที่มีสมาชิก 8-12 คน จะได้เนื้อที่ 1 ล็อค ครึ่ง และครอบครัวที่มีสมาชิก 12 - 16 คน จะได้เนื้อที่ 2 ล็อค เป็นต้นน.ส.นิสา กล่าวอีกว่า ส่วนการก่อสร้างบ้านนั้นชาวบ้านในชุมชนได้มีการบริหารจัดการกันเองด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ และใช้แรงงานในชุมชนเป็นผู้ก่อสร้าง ทำให้การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ก็สามารถหาซื้อได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านทุกคนต่างก็รอวันเวลาที่บ้านจะสร้างเสร็จ เพื่อจะได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยคนในชุมชนทุกคนต่างก็มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน และที่สำคัญจุดเสี่ยงหรือแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติดได้หายไปจากชุมชนด้วย" น้องอาย กล่าว

นอกจากการจัดวางแผนผังปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนแล้ว ยังได้รับสนับสนุนลานกีฬา จาก กทม. ถึง 6 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้สมาชิกในชมรมฯ ทั้งที่เป็นเยาวชนและชาวชุมชนได้มาเล่นกีฬาร่วมกัน มีทั้งฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง  ส่วนระบบสาธารณูปโภคนั้นได้จัดให้ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้วันนี้ชุมชนบางบัวขจัดปัญหายาเสพติดได้เกือบครบ 100 % พื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่เป็นพื้นที่แออัดก็หมดไป สุขอนามัยของเยาวชนและคนในชุมชนก็ดีขึ้นด้วย

การรวมตัวกันของชาวบ้าน และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางบัว ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน นอกจากจะช่วยทำให้สภาพที่อยูอาศัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้ชาวชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และขจัดแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอย่างได้ผลช่วยให้เยาวชนและวัยรุ่นในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย "ชุมชนบางบัว" จึงนับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »