คอลัมน์: บทความพิเศษ: บทบาทของ อปท.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ขาดหายไป

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 00:00:12 น.
ชลกานดาร์ นาคทิมอาจารย์ประจำวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การกระจายอำนาจ (Decentralization) เป็นระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอำนาจในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลในการจัดการกิจการแทบทุกอย่างของท้องถิ่น กิจการที่ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมักจะได้แก่ บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตทรัพย์สิน พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการกระจายอำนาจจะทำให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะทำให้ประ ชาชนเกิดสำนึกในความสำคัญของตนเองต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หน้าที่พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ มีข้อพิจารณา ได้ แก่ 1) เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 2) เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยรักษาความปลอดภัย 3) เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม 4) เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่นของไทยมีพัฒนาการการปกครองตั้งแต่ พ.ศ.2440 เป็นต้นมา จนในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับพัฒนาการมาจากการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา กรุง เทพมหานคร ภารกิจของท้องถิ่นเกิดขึ้นจากลักษณะของสภาพชุมชนเอง โดยภารกิจดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่รัฐไม่สามารถเข้าไปสอดส่องดูแลได้โดยทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโดยลักษณะของภารกิจก็เป็นเรื่องของความต้องการเฉพาะแต่ละชุมชน จึงต้องมีการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น

จะเห็นได้ว่าอำนาจหน้าที่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะกระทำการได้เต็มที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติ แต่ปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานหลักของชุมชนอย่าง อบต.หรือ อบจ. ไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อน หรือเป็นกลไกในการแก้ไขให้ชุมชนท้องถิ่นเลย แต่จะได้รับรู้และเห็นว่าหน่วยงานแรกๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ได้แก่  NGO หรือ การรวมกลุ่มของชาวบ้านกันเอง และคำถามที่น่าสนใจ "อปท.ไปอยู่ส่วนไหน" ดังกรณีเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันที่จังหวัดจันทบุรี

"ทั้งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สมัชชาสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กร ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มเอ็นจีโอ ร่วมประชุมคัดค้านการก่อสร้างโรงงานถลุง ของบริษัท อิเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเข้ามาตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งโรงงานถลุง โรงงานผลิต โรงงานผลิตไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก ยื่นออกทะเลระยะทาง 2 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี บริเวณเกาะเปริดถึงปากน้ำหนองชิ่ม และพื้นที่อำเภอขลุง เนื้อที่ประมาณกว่า 15,000 ไร่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบอันร้ายแรงอย่างมากต่อชาวบ้านในพื้นที่เพราะโรงงานจะนำมลพิษและผลเสียมากมาย ทั้งสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรม และมลพิษทางเสียงและอากาศต่อชาวบ้านในพื้นที่ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สมัชชาสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน 58 องค์กร ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี จึงทำการรวมตัวคัดค้านพร้อมสร้างเวทีปราศรัยให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี"

จากข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปรับรู้ จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองเกษตรกรรมที่ทำสวนผลไม้ หรือแม้แต่คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี "น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี" แค่คำขวัญประจำจังหวัดก็พอที่จะสื่อออกมาได้ว่าไม่ควรที่จะไปสร้างโรงงานใดๆ ทั้งสิ้นในเขตจังหวัดนี้ เพราะมีทั้งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน้ำตก ทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งนี้แม้แต่วิสัยทัศน์ของจังหวัดยังกล่าวว่า "จันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งการค้าพลอยชั้นดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข"

ตอนนี้ชาวบ้านที่รักจังหวัดจันทบุรีกำลังทำคือ การต่อสู้ที่เกิดจากพลังของประชาชน และสร้างเวทีที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลเสียของโรงงาน ตลอดจนการขอรายชื่อของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะมาก่อตั้งโรงงานในเขตของจังหวัดจันทบุรี

สิ่งหนึ่งที่ทำให้สะท้อนความคิดเห็นออกมาคือ หน่วยงานที่เป็นของประชาชนเป็นของท้องถิ่นไปอยู่ไหน องค์กร หน่วยงานของท่านต่างหากที่มีบทบาทกำหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในการดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  อำนาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดย บัญญัติหน้าที่ที่ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้องทำ หนึ่งในนั้น ได้แก่ คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าสุดท้ายแล้วหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีบทบาทในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือพื้นที่ของตนเอง สิ่งที่กล่าวได้คือ การกระจายอำนาจไม่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการดูแลกิจการใดๆ ของชุมชนเลย น่าเสียดายที่ชาวบ้านฝากความหวังไว้กับหน่วยงานของท่าน....

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »