โผ 'ทหาร' ปี 53

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 00:00:48 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.กิตติพงษ์  เกษโกวิท รอง ผบ.สส.เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิทวัส รัชตนันท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ผอ.นสผ.กห.) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร.เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์  ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ.เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ ผอ.สำนักงานสนับสนุน  สป.เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.ท.ธรรมรัชต์ เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา พล.ท. สราวุฒิ ชลออยู่ เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รอง ผอ.ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ท.วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสธ.ทบ.เป็นรอง ผบ.สส. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผช.ผบ.ทอ.เป็นรอง ผบ.สส.        พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษาบก.ทท. เป็นเสธ.ทหาร พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์                     ผบ.นทพ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ. วีระพล กิจสมบัติ รอง เสธ.ทร. เป็นรอง เสธ.ทหาร พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง เสธ.ทอ. เป็นรอง เสธ.ทหาร พล.ท.ดุลกฤต รักษ์เผ่า รอง ผบ.นทพ. เป็น ผบ.นทพ.กองทัพบก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ.เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผช.ผบ.ทบ.เป็นประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.ท.พิเชษฐ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง เสธ.ทบ. เป็น เสธ.ทบ.

พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ปลัดบัญชีทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตราพลเอก) พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ทวนชัย พันธุ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเอก) พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร จก.ยศ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผบ.นปอ.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร จก.พบ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รอง เสธ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.มาโนช เปรมวงศ์ศิริ รอง เสธ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.วิลาศ เย็นบำรุง หน.สนง.รอง ผบ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.สุนัย สัมปะตะวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก)

พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. เป็น รอง เสธ.ทบ. พล.ท.อรุณ สมตน ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.เป็น รอง เสธ.ทบ. พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รอง เสธ.ทบ. พล.ต.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็น ผช.เสธ.ฝกบ. พล.ต.วิลาส อรุณศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น  ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว พล.ต.สุชาติ หนองบัว จก.กำลังพล ทบ. เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. เป็นปลัดบัญชีทหารบก

พล.ต.นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นเจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.ดิลก ธีระเนตร รองเจ้ากรมพลาธิการ เป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ต.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองจก.ยศ.ทบ. เป็น จก.ยศ.ทบ.

พล.ต.อุดมเดช  สีตบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.จีระศักดิ์ ชมประสพ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ท.วรรณวิทย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ชัยณรงค์ ธนารุณ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.อกษิฐ หมื่นสวัสดิ์ หัวหน้าประสานโครงการไทย-มาเลเซีย เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ยอด ยุทธ บุญญาธิการ รอง ผบ.นปอ.เป็น ผบ.นปอ. พล.ต.อำพล ชุประทุม ผบ.พล.ปตอ. เป็น รองผบ.นปอ. พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เสธ.นปอ. เป็น ผบ.พล.ปตอ.

พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.พล.ร.9 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.วลิต โรจนภักดี ผบ.พล.ร.2 รอ.เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.มทบ.11 เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ศักดิ์ศิลป์  กลั่นเสนาะ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง ผบ.พล.ร.3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล ผบ.มทบ.21 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.พรชัย วัดบัว เสธ.ทน.2 เป็น รอง มทน.2 พล.ต.ชานุกร ตันโกศล ผบ.มทบ.33  เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ศิริพงษ์ ศโรภาส รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา เสธ.ทน.3 เป็น ผบ.มทบ.33 พล.ต.สกล ชื่นตระกูล เสธ.ทภ.4 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต.คณินทร วงศาโรจน์ ผบ.จทบ.สระแก้ว เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ต.ตะวัน เรืองศรี ผบ.จทบ.กาญจนบุรี เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ เสธ.กองทัพน้อยที่ 1 เป็นเสธ.กองทัพภาคที่  1 พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.จทบ.สระบุรี เป็น ผบ.มทบ.13 พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ เป็น ผบ.พล.ร.3 พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก ผบ.จทบ.สกลนคร เป็น ผบ.มทบ.23 พล.ต.คณิต แจ่มจันทรา ผบ.พล.ช. เป็นรองเจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.ชัยวัฒน์ ฐิตสาโร เสธ.กรมการทหารช่าง เป็น ผบ.พล.ช. พล.ต.จรัญ พันธุนนท์ ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เป็น รอง จก.สพ.ทบ. พล.ต.สุร พงษ์ พูลทรัพย์ เสธ.กรมพลาธิการ ทบ. เป็น รอง จก.พลาธิการ ทบ.

พ.อ.ภาณุวัชร นาควงษ์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.มทบ.12 พ.อ.เทพพงษ์ ทิพย์จันทร์  รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.พล.1 รอ. เป็น ผบ.จทบ.กาญจนบุรี พ.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล รอง ผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว พ.อ.สมศักดิ์ ทองพิลา รอง เสธ.ทภ.2 เป็น เสธ.ทน.2 พ.อ.พุฒิเศรษฐ ภาคการ รอง ผบ.พล.ร.3 เป็น ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ พ.อ.สถาพร โลหะสุต รอง ผบ.บชร.2 เป็น ผบ.บชร.2 พ.อ.สุรชัย จัตุมาศ รอง จก.สก.ทบ. เป็น จก.สก.ทบ. พ.อ.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ รองเสธ.กรมการทหารช่าง เป็นเสธ.กรมการหทารช่าง พ.อ.สมชาย ลิ้มประเสริฐ รองเสธ.พธ.ทบ. เป็น เสธ.พธ.ทบ. พ.อ.พิชเยนทร์ ธัญญสิริ รอง จก.ขส.ทบ. เป็น จก.ขส.ทบ. พ.อ.จเด็จ ใจมั่น รอง จก.วศ.ทบ. เป็น จก.วศ.ทบ.กองทัพเรือ

พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม จก.ยศ.ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รองเสธ.ทร. เป็นเสธ.ทร. พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ รอง ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

พล.ร.ท.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ รอง เสธ.ทร. เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ปช.ทร. เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระธูป ผบ.นาวิกโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.อ.สมมาตร์ วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตราพลเรือเอก)

พล.ร.ท.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.อภิชาติ สุวรรณะชฎ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกำลังพล เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผบ.รร.นายเรือ เป็นปลัดบัญชีทหารเรือกองทัพอากาศ

พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.บุณยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทหาร เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (ผบ.คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร รอง ผบ.คปอ. เป็น ผบ.คปอ.

พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา รองเสธ.ทอ. เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. (อัตราพลอากาศเอก) พล.อ.ท.เพทาย อุดมศักดิ์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผู้บัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพลอากาศเอก) พล.อ.ท.ชูศักดิ์ วิบูลย์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพลอากาศเอก)

พล.อ.ท.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.ดิเรก พรหมประยูร จก.ยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ จก.กำลังพลทหาร เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกำลังพล พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์ รอง ผบ.อย. เป็น ผบ.อย. พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธ์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (ผบ.ดม.)

เป็น รองผบ.คปอ. พล.อ.ต.คะเชนทร์ รอง จก.ยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น จก.ยุทธศึกษาทหารอากาศ.

บรรยายใต้ภาพ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร
พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พล.ต.วลิต โรจนภักดี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »