พด.ทุ่ม50ล้านพัฒนาทรัพยากรดินยั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 00:00:37 น.

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554 กรมได้จัดงบประมาณ 50.038 ล้านบาท ดำเนินโครงการวิจัยวิชาการ 218 โครงการ ประกอบด้วย การวิจัยด้านต่างๆ 6 ด้าน คือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 109 โครงการ ด้านการจัดการดินที่เหมาะสม และการจัดการดินที่มีปัญหา 51 โครงการ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 26 โครงการ ด้านเศรษฐกิจและประเมินผล 10 โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ ด้านการวางแผนใช้ที่ดิน 13 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินมีผลงานวิจัยและงานวิชาการมากมายสำหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในภาคปฏิบัติ นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน แต่ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรยังมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการบำรุงดินที่ไม่ถูกวิธี ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างของดินไม่ดี ที่สำคัญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการให้ก้าวหน้านำมาปรับใช้งานได้จริง เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุดในด้านการนำไปใช้พัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »