ผู้ประพันธ์

เพลิงฉิมพลี
Pleaung Chim Plee
30 ก.ย. 57