โคราชทำ MOU ซื้อมันสูงกว่าราคาท้องตลาด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 00:00:38 น.
ผู้ว่าโคราชส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทำ MOU รับประกันซื้อผลผลิตมันสำปะหลังสูงกว่าราคาท้องตลาด

นครราชสีมา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงการที่ผู้ปลูกมันสำปะหลังเดือดร้อนจากราคามันสำปะหลังตกต่ำ การรับประกันซื้อผลผลิตมันสำปะหลังของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลังใน จ.นครราชสีมา เช่นการลงนาม MOU ต่างๆ ร่วมกันว่า เรื่องนี้จังหวัดพยายามจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังได้ร่วมกลุ่มและจัดหาเครื่องทำมันเส้นขึ้นมาแล้วผลิตมันเส้นส่ง ซึ่งจะดีกว่าที่จะขายมันสด และสามารถเก็บไว้ได้นาน เช่นเมื่อตากแห้งแล้ว ถ้ายังขายไม่ได้ ราคาไม่ดีก็สามารถเก็บไว้ตามใต้ถุนบ้าน ยุ้งฉาง หรือโกดังต่างๆ ได้ เราพยายามจะส่งเสริมให้มีการลงทุนแบบนี้กันมากๆ อย่างเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ก็มีการลงนาม MOU เรื่องการรับประกันซื้อผลผลิตมันสำปะหลังสูงกว่าราคาท้องตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เสิงสาง นายสมภพ ณีศะนันท์ นายอำเภอเสิงสาง ได้เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เรื่องการรับประกันซื้อผลผลิตมันสำปะหลังสูงกว่าราคาท้องตลาดกิโลกรัมละ 6 สตางค์ ตามโครงการยกระดับรายได้สมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลัง(มันแปลงใหญ่) ระหว่างบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด โดยมีนายวีรศักดิ์ หลังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการฯ ร่วมลงนามกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรอำเภอเสิงสาง โดยนายโปรย ปราสาทกลาง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร อ.เสิงสาง ตัวแทนเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังมีความชื้นสูง และเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่จำนวน 20,000 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ดีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรที่เข้มแข็งช่วยเหลือมวลสมาชิก ด้านรายได้และความเป็นอยู่ เกษตรกรจำนวนกว่า 700 ราย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรอำเภอเสิงสางก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขายผลผลิตมันสำปะหลัง ขณะเดียวกันบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีผลผลิตมันสำปะหลังป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า การทำมันแปลงใหญ่และทำ MOU ครั้งนี้ทั้งโรงงานผลิตแป้งมันฯ และเกษตรกรต่างได้รับอานิสงร่วมกัน เมื่อก่อนเกษตรกรฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยเป้าหมายเชิงปริมาณ เช่น ผู้ปลุกมันสำปะหลัง 400 คน รวมเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 20,000 ไร่ เชิงคุณภาพจะได้ราคาเพิ่มจากการขายปรกติ ตันละ 60 บาท (0.06 บาท/กิโลกรัม) ประกันคนละไม่เกิน 50 ไร่ ไร่ละ 6 ตัน ภายในปีการผลิต 2559/60 ซึ่งตนเริ่มทำโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะตนได้เจริญตามรอยพ่อเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นโครงการสำคัญ ฝนหลวง เพราะ 1.ฝนแล้งก็พ่อ 2.น้ำท่วมก็พ่อ และอีกหลายพันโครงการ สำหรับการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเพาะปลูกมันสำปะหลัง และพื้นที่แปลงเกษตรส่วนใหญ่อยู่รอบๆโรงงานผลิตแป้งมันฯ โดยมีการช่วยเหลือด้านพันธุ์พืช ด้านปัจจัยการผลิตอื่นๆ สนับสนุนระบบท่อน้ำบำบัดจากกระบวนการผลิตแป้ง เพื่อไปใช้ในการทำการเกษตรโดยรอบ เพื่อให้มีได้ผลผลิตเต็มที่ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม มีงานทำ เลี้ยงชีพอยู่แบบพอมีพอกินได้ต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง