ข่าวมติคณะรัฐมนตรี 27 มิ.ย. 2012 09:31 น.

ข่าวมติคณะรัฐมนตรี พุธที่ 27 มิ.ย. 2012

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ...

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ข้อเท็จจริง กค. เสนอว่า ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ข้อเท็จจริง กค. เสนอว่า 1. เนื่องจากจังหวัดตราด แจ้งว่าอ่านต่อ

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ข้อเท็จจริง สำนักงาน ก.พ. เสนอว่า 1. ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสายงานและระดับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม จำนวน 7 สายงาน ได้แก่ 1)อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปอ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มิถุนายน 2555

มติคณะรัฐมนตรี

วานนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ่านต่อ

ข่าวมติคณะรัฐมนตรี พฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2012

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางกรศิริ พิณรัตน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯอ่านต่อ

แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมในขั้นตอนการแปรญัตติ เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 6,835อ่านต่อ

ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกินี

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐกินีว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิชาการ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและชาวกินีในต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐกินีอ่านต่อ

ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลีและภาษาเวียดนาม ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4อ่านต่อ

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10 (St. Petersburg Declaration “Energy Security: Challenges”) 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้อ่านต่อ

ขออนุมัติลงนามในหนังสือตอบรับความช่วยเหลือให้เปล่า Japan’s Non-Project Grant Aid

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบ (1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรัฐบาลญี่ปุ่น (2) Agreed Minutes on Procedural Details และ (3) Record of Discussions และหากก่อนการลงนามมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ เนื้อหาสาระสำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 2.อ่านต่อ

ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศและสำนักเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้ 1.อ่านต่อ

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 18 มิถุนายน 2555)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ ข้อเท็จจริง องค์กรและประชาชนได้ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อร้องเรียนและขอความอนุเคราะห์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนี้ 1. ยื่นที่เรือแหลมฉบัง จำนวน 6อ่านต่อ

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (วันที่ 17 มิถุนายน 2555)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาความก้าวหน้าต่อไป ข้อเท็จจริง ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีเหตุเพลิงไหม้อ่านต่อ

มาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดระบบบริหาร เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์เสนอ เพื่อให้จัดทำแผนการดำเนินงานงบประมาณอ่านต่อ