ไฟเขียวเพิ่มเงินเดือนครู ป.เอกเป็น20,000 ป.โท16,400 ย้อนหลัง1ม.ค.56

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- อังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 09:50:34 น.

กช. เห็นชอบตามร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนครู ระดับปริญญาเอก จาก 19,000 บาท เป็น 20,000 บาท ระดับปริญญาโท จาก 15,300 บาท เป็น 16,400 บาท มีผลย้อนหลังถึง 1 มกราคม 2556

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังจากประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) วานนี้ (17 มิ.ย.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ตามคุณวุฒิ เพิ่มจากอัตราเดิมที่เคยปรับมาแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามนโยบายการปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท

สำหรับร่างประกาศดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยอัตราเงินเดือนใหม่ตามคุณวุฒิ ประกอบด้วย
ระดับปริญญาเอกอัตราเดิม 19,000 บาท อัตราใหม่ 20,000 บาท
ระดับปริญญาโท อัตราเดิม 15,300 บาท อัตราใหม่ 16,400 บาท

ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราเดิม 12,480 บาท อัตราใหม่ 14,100 บาท

ปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 อัตราเดิม 11,680 บาท อัตราใหม่ 13,300 บาท

ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนต่อจากวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า อัตราเดิม 9,640 บาท อัตราใหม่ 10,540 บาท

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเดิม 9,300 บาท อัตราใหม่ 10,200 บาท

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเดิม 8,640 บาท อัตราใหม่ 9,540 บาท

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าอัตราเดิม 7,620 บาท อัตราใหม่ 8,300 บาท

ระดับประกาศนียบัตร (ป.กศ.) ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าอัตราเดิม 7,150 บาท อัตราใหม่ 7,830 บาท

วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6-8 อัตราเดิม 6,910 บาท อัตราใหม่ 7,590 บาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง