'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 00:00:22 น.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 25 องค์กร จัดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10" ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2559 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานนำโดย คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์, ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ ดร.ดำรง ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงรายละเอียดของการจัดงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า "ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานโครงการ พระราชดำริจำนวนมากเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าตลอดมา ทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญาว่า "พระมารดาแห่งการคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องใน โอกาสครบรอบ 25 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงเชิญชวน 25 องค์กรที่รับสนองพระราชดำริในด้านการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกัน จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต ร่วมด้วยกิจกรรมอีกมากมาย เช่น การประกวดพรรณไม้ และชมสุดยอดพรรณไม้ประดับชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน 11 ชนิด, การจำลอง การเข้าค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร, การแสดงการอนุรักษ์สัตว์หายาก จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์การสวนสัตว์ และ Exotic Pet รวมไปถึงการแสดงบนเวที และดนตรีในสวนจากศิลปินรับเชิญ และแจกพันธุ์ไม้กว่า 2,000 ต้น ทุกวัน พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมนี้ เวลาประมาณ 19.19 น. ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ"

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลัก "84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงช่วยเหลือ ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ และให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมชมงานได้ น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ "ดินน้ำป่าดง", นิทรรศการ "สู่ความมั่นคงอาหาร" และนิทรรศการ "สืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน" ซึ่งจุดเด่นของนิทรรศการ คือ มีการ จัดแสดงแบบจำลองพื้นที่โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริ ขนาดใหญ่กว่า 240 ตารางเมตร ซึ่ง จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นสภาพการพัฒนาพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้สโลแกน "เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย" โดยมีสินค้าที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ ไก่อุ๊บ จากโครงการธนาคารอาหารชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สินค้าอาหารทะเลแปรรูปจากโครงการอ่าวคุ้งกระเบน, ข้าวหอมนิลสุรินทร์ เป็นต้น รวมไปถึงสินค้าดีเด่นจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวแต๋น, ทองม้วน นมแพะ จากกรุงเทพมหานคร, ไข่ปลอดภัย เบอร์ 8 จากฉะเชิงเทรา, มะพร้าวถอดเสื้อ จากราชบุรี, ข้าวเม่าทรงเครื่อง จากนครนายก เป็นต้น

ธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยว่า ในปีนี้ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ "บ้านเล็กในป่าใหญ่ คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเพื่อ แก้ปัญหาคนบุกรุกป่า ทรงชี้แนะให้รวบรวมชาวเขาที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายเหล่านั้น ให้มาอาศัยอยู่ รวมกันในลักษณะของบ้านเล็กในป่าใหญ่ แล้วให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งปลูกฝังให้ชาวเขาเหล่านั้นเกิดจิตสำนึก และเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ ดังเดิม และด้วยพระบารมีของ พระองค์ท่าน สามารถหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์หลายเผ่า อาทิ กะเหรี่ยง อาข่า มูเซอ ลีซอ ซึ่งล้วนแต่มีอัตลักษณ์ ของกลุ่มชนสูง ไม่ยินยอมอยู่ร่วมกับ ชนต่างเผ่าให้สามารถมาอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้ภายใน นิทรรศการจะแสดงแบบจำลองบ้าน และวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัย อยู่บนพื้นที่สูง พร้อมจัดทำเส้นทางศึกษาชนิดพันธุ์ของต้นไม้ด้วยตนเอง พร้อม คำอธิบายตาม QR Code รวมไปถึง จุดถ่ายภาพ เก็บภาพที่ระลึกและภาพแห่งความประทับใจกับทิวทัศน์แห่งยอดดอยผ้าห่มปก และชมผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ

บรรยายใต้ภาพ
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วย ดร.วีระชัย ณ นคร, ดร.ดำรง ศรีพระราม, สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง และ ประลอง ดำรงไทย
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ, ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ และ ดร.ดำรง ศรีพระราม
สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, ประลอง ดำรงไทย และธัญญา เนติธรรมกุล
ไข่ปลอดภัยเบอร์ 8 จากฉะเชิงเทรามะพร้าวถอดเสื้อ จากราชบุรี
ไก่อุ๊บ จากโครงการธนาคารอาหาร ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง