จัดคอนเสิร์ตโชว์ผลงานนักเรียนกทม.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 00:00:19 น.

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมการแสดงผลงานทางดนตรีของนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบคอนเสิร์ต ชื่อ “กรุงเทพ ฟ้าอมรคอนเสิร์ต” กำหนดจัดการแสดงในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮาส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นางผุสดี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีพันธกิจในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน โดยเฉพาะวิชาดนตรีซึ่งมีความสำคัญในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ความจำ และความคิดสร้างสรรค์ จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การศึกษาดนตรีอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดดรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาดำเนินการมาตั้งแต่ 2551 โดยจัดสรรเครื่องดนตรีสากล จัดหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมวิธีการสอนและบทเรียนสื่อผสมมัลติมิเดียแบบอีเลิร์นนิ่ง จำนวน 6 หลักสูตร ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวโน้ต และการใช้จังหวะเครื่องดนตรีนั้นๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ความสำเร็จจากพัฒนาการทางดนตรีของโครงการนำร่อง เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับแล้ว 100 โรงเรียน สำนักการศึกษาจึงได้ขยายผลโครงการในปี 2555-2557 เพิ่มอีก 150 โรงเรียน และในปี 2557-2560 ขยายเพิ่มเติมในระยะที่ 2 อีก 187 โรงเรียน ครบทั้ง 437 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่ง “กรุงเทพ ฟ้าอมร คอนเสิร์ต”เป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่แสดงความสำเร็จปลายทางของคณะครูและนักเรียน โดยการจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นเครื่องวัดผล ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงออกถึงความสามารถและฉายแววอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีเป็นที่ประจักษ์

โดยคอนเสิร์ตจะนำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร ผ่านห้วงเวลาความเจริญทุกยุคสมัย ร้อยเรียงสถานที่และเหตุการณ์สำคัญในอดีต ผ่านบทเพลงร่วมสมัย ลูกทุ่ง ลูกกรุง สากล และไทยสากล โดยทักษะความสามารถและศักยภาพฝีมือการขับร้องและแสดงดนตรีของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ชมจะได้รับทราบเรื่องราวความสุขของคนกรุงเทพฯในหลายมิติ ผ่านบทเพลงที่ได้รับความนิยมในอดีตจนถึงปัจจุบัน และทำให้รักและภูมิใจกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ร่วมชม “กรุงเทพ ฟ้าอมร คอนเสิร์ต” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559แสดงเวลา 13.30-16.30 น. ณ เมืองไทยจีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮาส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง