คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดอบรมมารยาทไทยแบบอย่างเยาวชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 00:00:49 น.

นางวนิดชา ตั้งใจ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การปฏิบัติศาสนพิธีและมารยาทไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับงานศาสนพิธีและหลักปฏิบัติมารยาทไทย ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นได้ ชึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ และนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 130 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกรมการศาสนา และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นางวนิดชากล่าวว่า ได้จัดทำโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญและเป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม และเป็นแบบอย่างให้กับ เด็กและเยาวชน ที่จะได้ฝึกและเรียนรู้หลักปฏิบัติงานศาสนพิธีจนเกิดความชำนาญ และสามารถเป็นผู้นำศาสนพิธีในโรงเรียนและชุมชนได้ รวมทั้งได้ประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง