สุพรรณบุรีเน้นวางมาตรการเข้มรับมือสงกรานต์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 00:00:31 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จ.สุพรรณบุรี พร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาการรณรงค์ดังกล่าว เน้นการมีส่วนและการบูรณาการร่วมกันของ ทุกหน่วยงาน

ตลอดจนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมาตรการด้านคน มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เข้มงวด พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ คุมเข้มการ จำหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

พร้อมเข้มข้นการดำเนินมาตรการ ด้านสังคมและชุมชน โดยจัดทำประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมจัดตั้งด่านชุมชน บนเส้นทางสายรอง แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมริมทางให้มีความปลอดภัย ตลอดจนการอำนวย ความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วม ขับเคลื่อนมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนน ปลอดภัย" เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการเดินทางและลดจุดเสี่ยงที่จะทำให้ เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสายหลักที่มีประชาชนสัญจรจำนวนมาก โดยจัดตั้ง จุดพักรถ จุดช่วยเหลือรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้อง รวมทั้งบริการน้ำดื่ม และจัดตั้งศูนย์อำนวย ความสะดวกในการเดินทาง สอบถามเส้นทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง