'ฟิสิกส์'วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวของมนุษย์ทุกอย่างที่อุบัติขึ้นหนีไม่พ้น หลักวิชาฟิสิกส์'ยูเอ็มที'/'สสวท.'จับมือพัฒนาการเรียนรู้ให้แจ่มแจ้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 25 เมษายน 2560 00:00:16 น.

มีข่าวเล็กๆ แต่น่าจะเป็นมีความ สำคัญใหญ่ๆ ชิ้นหนึ่งเป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT (เอ็มยูที) ที่ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ เพื่อตอบโจทย์ Active Learning สร้างบุคลากรยุค 4.0 คิดเป็น ทำจริง พัฒนาประเทศไทย

ปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์ ดูเหมือนจะเป็น ยาขม ของนักเรียนส่วนใหญ่ เนื่องจาก เรียนแล้ว ไม่ค่อยกระจ่าง หรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงที่มาที่ไปของหลักวิชาการ อันอาจจะเกิดจากครูผู้สอนที่ชำนาญการ ในวิชานี้ยังมีไม่มาก และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่ตอบสนองการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนอย่างกระจ่างแจ้ง

สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง เอ็มยูที และ สสวท.ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อความร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ โดยเฉพาะโมดูลเรื่องแสง ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยจะมีกิจกรรมทั้งอบรมและเตรียมพร้อมบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ให้สามารถนำเครื่องมือไปถ่ายทอดและสื่อสารให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร (MUT หรือ เอ็มยูที) เปิดเผยว่า การพัฒนาด้านการศึกษา จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ทั้งในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอน และเนื้อหาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากใคร่รู้ มากกว่าการสอนแบบเดิม ดังนั้น การเรียนรู้ แบบ Active Learning จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเครื่องมือสำคัญ นั่นคือ สื่อการเรียนรู้ สื่อทดลองและสาธิตเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูรผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า การได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นการสร้างความมั่นใจและรับประกันผลสำเร็จของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิดให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุกวันนี้ อะไรๆ ที่มันเป็น "ของใหม่" และ "ของแปลก" ที่เกิดขึ้นกับวิถีการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ สืบค้นลึกๆ เข้าไป ให้ถึงแก่นแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับวิชา ฟิสิกส์ทั้งนั้น การได้มีโอกาสจะเรียนรู้ และ ศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ให้กระจ่างแจ้ง จึงเป็น โอกาสของการพัฒนาคนไทยไม่น้อยทีเดียว

โดย ชนิตร ภู่กาญจน์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง