คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในประเทศไทย ยังจำเป็นต้องได้รับการดูแลและคุ้มครอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 00:00:56 น.

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้กำหนดให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ สามัญประจำสภาขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม การแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้๑.คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน มีคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นประธาน
๒.คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี มีนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เป็นประธาน
๓.คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ มีนายมณเฑียร บุญตัน เป็นประธาน
๔.คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ มีพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม เป็นประธาน
ในโอกาสรอบ ๓ ปีการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ จึงขอเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.ผลงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๑ การเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ  ๑.) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
๒.) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ. ....

๓.) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑.๒ เป็นหลักในการพิจารณากฎหมาย อาทิ  ๑.) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....  ๒.) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ)
๓.) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ...

๔.) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วน ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์)

๕.) ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. ....
๖.) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๗.) ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ๘.) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....

๙.) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ๑๐.) ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ๑๑.) ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

๑๒.) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกฎหมายที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีความล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์และมีปัญหาในการบังคับใช้ อาทิ  ๑.) การพิจารณาศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วน ที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)

๓.) การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒๔.) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัย ในการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ..

๕.) การพิจารณาศึกษามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

๖.) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
๗.) การร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๘.) การร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๙.) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

๑๐.) การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
๒ การตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑ การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ อาทิ(อ่านต่อฉบับหน้า)
กระทู้ด้านสังคม
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง