สพป.นศ.2 ร่วมตำรวจชายแดนสร้างเกราะป้องกันภัยให้วัยรุ่นนักเรียนกว่า 100 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาร่วมกัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 00:00:47 น.

ในสังคมปัจจุบันการดำเนินชีวิตของนักเรียนในช่วงวัยรุ่น หรือมัธยมศึกษา อยู่ในภาวะเสี่ยงและล่อแหลมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าในเรื่องสิ่งเสพติด การดำเนินชีวิตที่เป็นภัยต่อสังคม ฯลฯ ดังนั้น สพป.นศ.2 จึงได้ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 427 เพื่อให้ความรู้ แก่นักเรียนให้มีทักษะที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนักเรียนในสังกัดช่วงชั้นปี ที่ 3 เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 120 คน โดยการพัฒนาในครั้งนี้เป็นการอบรมพัฒนา และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็น แบบอย่างที่ดีและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในกลุ่มนักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็นซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นมุมมองเชื่อมโยงสู่ชีวิตของตนเอง ซึ่งเมื่อนักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ร่วมกันแล้ว นักเรียนสามารถเห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง