รายงานพิเศษ: จัดแสดงสินค้าของดี-โอท็อปสมุทรปราการเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00:00:53 น.
รัฐมนตรี ดิษฐเจริญ

"ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี งานประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม" นั้นเป็นคำขวัญที่ทำให้ประชาชนรู้จักกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะปลาสลิดแห้งรสดี ได้มากขึ้น และใช้เป็นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่สืบทอดใช้กันมาจนทุกวันนี้

โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสุขอนันต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เลขที่ 120/6 หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า ถนน เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าว ถึงการจัดงานแสดงสินค้าของดี และโอท็อป สมุทรปราการ พร้อมการจัดงานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน และ 1-3 ธันวาคม 2560 ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้และ แปรรูปปลาสลิด ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อันเป็นแหล่งผลิตสินค้าของชุมชนหลายอย่างทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้และการแปรรูปเพื่อประโยชน์อันสูงสุดให้เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผลิตและจำหน่ายปลาสลิดหรือปลาสลิดแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ ให้มีสถานที่แปรรูปปลาสลิดที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งการเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยที่จะได้มี ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากปลาสลิดครบวงจร

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันตชัย คุณานันทกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด,นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทและประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, นางสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ, นางวินิจ บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน พัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ, นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ, นางพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียง จ.สมุทรปราการ, นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าว จ.สมุทรปราการ ตลอดจนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยวเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว OTOP ตลอดจนคณะสื่อมวลชน จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ซึ่งในการจัดงานทางสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่ายิ่งแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตแบบภาคกลาง รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมสุดยอดขององค์ความรู้จากงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์มาไว้ในที่เดียว เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ผู้สนใจศึกษาตลอดจนนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป ในอนาคต

สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมตลาดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นศูนย์เรียนรู้ และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลางสู่ระดับประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนา สู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมประชุมสัมมนาการเรียนรู้ศึกษาดูงานของภาคเอกชนและภาคประชาชนด้านการบริหารจัดการการพัฒนาการการเลี้ยงและการแปรรูปให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

โดยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ คือกลุ่มผู้ประกอบการ และการเกษตร กลุ่มประชาชนซึ่งเป็น ผู้บริโภค และกลุ่มจากภาคการศึกษา ทั้ง ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ที่สนใจ

และต้องการเรียนรู้ถึงวิธีการผลิตในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และเป็นตลาดส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าบริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางให้นำสินค้า ท้องถิ่นซึ่งมีหลากหลาย ทั้งอาหาร สินค้าเกษตร งานฝึกมือหัตถศิลป์ต่างๆ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานนี้ ซึ่งจะเป็นช่องทางโอกาส เพิ่มรายได้มูลค่าการค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ การสาธิตและการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั่วไปมีจุดเด่นตรงที่เป็นการรวมบูธจำหน่ายปลาสลิดชื่อดังของ จ.สมุทรปราการ สินค้าโอท็อปคุณภาพและสินค้าจากโครงการประชารัฐ ซึ่งจะเป็นมหกรรมอาหารอร่อยของดี ของเด็ดในที่เดียวกัน พร้อมทั้งมีการสาธิตปรุงอาหารจานเด็ดจากปลาสลิด กิจกรรมบันเทิงการแสดงจากศิลปินชื่อดัง การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง