คอลัมน์: ภูมิบ้านภูมิเมือง: 'วัดบวรนิเวศวิหาร' ภูมิสถานพระราชาผู้ทรงผนวช

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 00:00:57 น.
โดย : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Paladisai@siamrecorder.com

ด้วยเหตุที่พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหารนั้น จึงทำให้มีประกาศให้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙  อาทิตย์นี้ขอแนะนำวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีสมเด็จพระสังฆราช ประทับอยู่ถึง ๔ พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย

วัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ โปรดให้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ แต่พระองค์สวรรคต เสียก่อนที่จะสร้างวัดให้แล้วเสร็จ จึงมีการสร้างในภายหลังต่อมา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชดำริว่า วัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหารนั้นมีสภาพทรุดโทรมมากจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกับ วัดบวรนิเวศวิหาร ทำให้วัดมีบริเวณกว้างมากขึ้น ปูชนียสถาน วัดแห่งนี้สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน ภายใน พระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่สององค์ คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระประธาน และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ ของพระพุทธชินสีห์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่สยามมกุฎราชกุมาร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทรงผนวชโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาจารย์ และประทับอยู่วัดนี้

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประติมากรของกรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร โดยเสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ถวายพระนามพระพุทธรูป องค์นี้ว่า "พระพุทธนาราวันตบพิตร" ด้านหลังพระอุโบสถ นั้นมีเจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หุ้มกระเบื้องสีทอง บริเวณรอบเจดีย์นั้นมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง คือ พระไพรีพินาศรอบฐานพระเจดีย์มีศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋งจีน นอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง

วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้มีเจ้าอาวาสครองวัดมาแล้ว ทั้งสิ้น ๗ องค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ (คือ รัชกาลที่ ๔) หรือพระวชิรญาณเถระ เมื่อพ.ศ.๒๓๘๐- ๒๓๙๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ วริยาลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๓๕ สมเด็จพระ มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อพ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๖๔ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อพ.ศ.๒๔๖๔-๒๕๐๑ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เมื่อพ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เมื่อพ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๕๖ และสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เมื่อพ.ศ.๒๕๕๘-จนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๔  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ นับเป็นภูมิที่ประทับแห่งพระราชาผู้ทรงผนวชมาตลอด

บรรยายใต้ภาพ
เจดีย์ทอง
พระประธานในพระอุโบสถ
ภูมิพโลภิกขุ
พระภิกษุเจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร
ป้ายหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ตำหนักเพชร
เจดีย์ทองสร้างใน รัชกาลที่ ๔
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง