ประมงสั่งเข้มวัดขนาดช่องตาอวนลากก้นถุง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 00:00:30 น.

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีการออกประกาศ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยได้มีการประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 14 และมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยประกาศฉบับที่ 2 ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (3) ในการเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับ 1 เกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการทำการประมง เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงตามประกาศฉบับนี้ จะแบ่งสาระสำคัญเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนประกอบของตาอวนใน 1 ตาอวน จะต้องประกอบด้วยเงื่อนหรือปม (Knot) 4 ปม และเส้นด้ายหรือขา (Leg or bar) 4 ขา 2.วิธีการวัดขนาดตาอวนของเจ้าหน้าที่ ในการวัดขนาดตาอวน เจ้าหน้าที่จะต้องวัดขณะที่อวนเปียกน้ำ เนื่องจากจะได้ขนาดจริงของตาอวนตามลักษณะการใช้งาน โดยการวัดขนาดตาอวนจะใช้วิธีการดึงอวนให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน และใช้เครื่องมือการวัด (เวอร์เนียร์) วัดจากกึ่งกลางปมช่องตาที่ 1 ยาวต่อกันถึงช่องตาที่ 20 เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของขนาดตาอวนในแต่ละช่องตา สำหรับบทลงโทษหากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง