เกษตรฯส่งทีมลงพื้นที่ป่าโมกช่วยชาวบ้านฟื้นฟูหลังน้ำลด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 6 ธันวาคม 2560 00:00:15 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการเกิดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง จ.อ่างทอง มีพื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5 อำเภอ 54 ตำบล 291 หมู่บ้าน 13 ชุมชน ได้แก่ อ.ไชโย อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.เมืองอ่างทอง และ อ.โพธิ์ทอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำทีมเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม "เกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด" ในพื้นที่ หมู่ 4, 5 และ 6 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช, สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด และได้มอบพันธุ์พืช, กล้าผัก, เมล็ดพันธุ์ผัก, พ.ด. 6, และพันธุ์ปลา ให้กับตัวแทนเกษตรกรเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตเอาไว้บริโภคในครัวเรือนต่อไป

สำหรับพื้นที่ หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก มีเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว 150 ราย แบ่งเป็น ด้านพืช 87 ราย ประมง 57 ราย และปศุสัตว์ 6 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที รวมทั้งให้ความรู้  เรื่องการ เกษตร เพื่อเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ววัน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง