ไทย-ญี่ปุ่นนำร่องแปลงเรียนรู้อัจฉริยะ  ระดมเทคโนโลยีพัฒนาการผลิต  ประเดิมแปลงข้าว-มันสำปะหลัง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 00:00:42 น.

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกรเข้าวัยสูงอายุ กระทรวงเกษตรฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตทางการเกษตร สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อทำให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้ริเริ่มให้มีการศึกษาการทำการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสอดรับกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว

โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้นำคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรฯ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือและศึกษาดูงานภาคเกษตรกรรม และระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) อาทิ การวิจัยรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ (unmanned tractor) ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ GNSS หรือ GPS และการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อวางแผนด้านเกษตรกรรม ณ Hokkaido University โดยได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะกับ Professor Noboru Noguchi นักวิจัยชาวญี่ปุ่นผู้คิดค้นแทรกเตอร์ไร้คนขับ คนแรกของโลก ถึงความเป็นไปได้ที่ Hokkaido University จะให้การสนับสนุนแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพื่อทดลองใช้ในการทำเกษตรอัจฉริยะของไทย และแนวทางความร่วมมือด้านการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้ในการทำการเกษตร

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังได้มอบหมายให้ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานกับ Hokkaido University อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมมาใช้ในกิจกรรมผลิตพืช ซึ่งจะนำร่องในมันสำปะหลัง และข้าวเป็นลำดับแรก เพื่อให้เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการ นักวิจัย ประชาชนที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์

ดร.วราภรณ์กล่าวว่า Hokkaido University ได้ให้ความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ GNSS หรือ GPS เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาให้การฝึกอบรม และมีการจัดข้อตกลงความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Geoinformatics (GI) ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร (Geo-Informatics Technology Application for Agriculture Management) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรฯ GISTDA และ Hokkaido University โดยจะมีการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมาใช้ให้เหมาะสมมาในกิจกรรมผลิตพืช ซึ่งจะนำร่องในมันสำปะหลังและข้าว เป็นลำดับแรก เพื่อให้เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรอัจฉริยะเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์

โดยเทคโนโลยีการเกษตรที่นำมาใช้ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย การใช้แทรกเตอร์ไร้คนขับ ร่วมกับเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ การให้น้ำตามความต้องการของพืชโดยพิจารณาจากข้อมูลความชื้นของดิน และสภาพอากาศผ่านระบบเซนเซอร์ และ Internet of Things (IOT) การจัดทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม การใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชตามแผนที่ทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ โดรนและเทคโนโลยีประมวลผลจากภาพถ่ายระยะไกล เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และกำแพงเพชร ส่วนแปลงเรียนรู้ เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวมีพื้นที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง