คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: รพ.อำนาจเจริญนำร่องสถานบริการต้นแบบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 00:00:51 น.

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ของกระทรวงแรงงาน เป็นสถานบริการต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นสถานบริการต้นแบบ ในการจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในกลุ่มวัยแรงงาน โดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิในระบบประกันสังคม ให้มีภาวะ สุขภาพที่เหมาะสม โดยโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมอำนาจเจริญ ในการดำเนินกิจกรรมการเป็นสถานบริการที่มีนโยบาย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่จากการทำงาน รวมทั้งการบริการจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ เช่น มีระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ONE STOP SERVICE, มีระบบนัดหมายออกเข้ารับการตรวจสุขภาพ มีจุดคัดกรองการซักถามประวัติผู้ประกันตน เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง