เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะหนองสะแกกวน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 00:00:40 น.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน อ.โนนดินแดง โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนปลอดขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน และแนวทางดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ให้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

โดยภายในงานมีการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน จำนวน 20,000 บาท จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน ฐานการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฐานการเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง/ปราชญ์ชาวบ้าน ฐานการเรียนรู้ร้านค้าแลกแต้ม และฐานการเรียนรู้ครัวเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุรชัยกล่าวว่า ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน ถือว่าเป็นชุมชนปลอดขยะต้นแบบของจ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดแยก ขยะในครัวเรือน การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง