ศรีปทุมจับมือพันธมิตรจากประเทศจีนจัดตั้งวิทยาลัยการขนส่งระบบรางอาเซียนมองอนาคตนักศึกษารุ่นแรกจบออกมามีงานรอเพียบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 00:00:41 น.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เปิดเผยถึงความร่วมมือ ในการจัดตั้งวิทยาลัยการรางแห่ง อาเซียน ระหว่าง ม.ศรีปทุม กับประเทศจีนว่า เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้าน การราง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมจริงทั้งไทยและอาเซียน ในการตอบสนอง

แผนยุทธศาสตร์ชาติไทยในเรื่องระบบราง และยุทธศาสตร์ชาติจีนเรื่อง One Belt One Road โดยประเทศไทยนั้นมีหลายโครงการทางการพัฒนาทางด้านคมนาคม ระบบราง เช่น แผนแม่บท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ปี 2558-2565 ครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟ ความเร็วสูงสำหรับวิ่งระยะทางไกล และนวัตกรรมบริการ รถไฟโดยสารระหว่างเมืองและรถไฟขนส่งสินค้า รวมถึงโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้กลายเป็น World-Class Economic Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจำเป็นต้องลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เรามองว่า วิทยาลัยการรางแห่งอาเซียน จะสามารถตอบสนองเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านระบบราง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้านคมนาคม และการขนส่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศระยะยาว ขณะนี้มีความขาดแคลนกำลังคน ด้านนี้อย่างมาก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง