'ชลประทาน'กางแผนก้าวสู่ปีที่116  ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 00:00:27 น.

กรมชลประทาน เดินเครื่องก้าวสู่ปีที่ 116 ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมเปิดแผนขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เดินหน้าปรับปรุงระบบชลประทานและการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา ขุดคลองบางบาล-บางไทรสายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำท่าจีน และเร่งรัดงานโครงการพระราชดำริ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานกำลังจะก้าวย่างสู่ปีที่ 116 ในปี 2561 ภารกิจหลักสำคัญที่กรมชลประทานตั้ง เป้าหมายไว้คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันความเสียหายของภัยอันเกิดจากน้ำ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์น้ำ ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้ได้ภายในปี 2579

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปี 2561 กรมชลประทานจะให้ความสำคัญงาน ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังค้างคาอยู่ จะขับเคลื่อนให้สำเร็จ เสร็จสิ้นตามพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการเก่าที่จะต้องมีการเพิ่มศักยภาพ หรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อจะให้สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ตามเป้าหมาย

ส่วนการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานจะมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดและคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาวะอากาศของโลกที่มีต่อน้ำท่า น้ำฝน ปริมาณน้ำต้นทุนของประเทศ เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการป้องกันความเสียหายของภัยอันเกิดจากน้ำ โดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภัย กรมชลประทานจะดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ

นอกจากนี้อีกเรื่องที่กรมชลประทานจะให้ความสำคัญคือเรื่องของทรัพยากรบุคคล ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญมาก จะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทั่วไปพัฒนาไปสู่กลุ่มบริหารจัดการน้ำ มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำมาช่วยในการบริหารให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับพื้นที่ รวมทั้งจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรของชลประทาน เนื่องจากในช่วง 5-10 ปีต่อไปนี้ข้าราชการจะเริ่มเกษียณอายุมากขึ้น ทำให้เรามีอัตรากำลังคนน้อยลง จึงต้องวางแผนหาคนมาทดแทน เพราะงานยังคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้นต่อไปบุคลากรของกรมชลประทานต้องมีประสิทธิภาพ ทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ

อธิบดีกรมชลประทาน ยังกล่าวถึงโครงการที่จะดำเนินการในปี 2561ว่า มีหลายโครงการที่สำคัญๆ เช่น โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางบาล-บางไทร โครงการขุดคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทรสายใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โครงการประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี โครงการประตูระบายน้ำปากคลอง 13 จ.ปทุมธานี โครงการประตูระบายน้ำ พระมหินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา และ สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จ.นครนายก และการศึกษา EIA เขื่อนทดน้ำพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

บรรยายใต้ภาพ
ทองเปลว กองจันทร์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง