เดินหน้าแผนจัดรูปที่ดินกรมชลเร่ง4แผนงาน-20ปีดันรายได้ภาคเกษตร1.6แสนล.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 00:00:01 น.

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560-2579 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้มีระบบชลประทานในแปลงเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าภายใน 20 ปี จะจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้ได้ 12.376 ล้านไร่ และจัดรูปที่ดินอีก 2.085 ล้านไร่ สามารถประหยัดน้ำได้ 20,361 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดต้นทุนการผลิตรวม 17,781 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 4,124 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเพิ่มรายได้รวม 160,139 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อปีประมาณ 37,141 บาทต่อครัวเรือน

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ได้วางแผนดำเนินงานไว้ 4 แผนงานหลัก คือ 1.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จัดระบบกระจายน้ำให้ได้ 1,500 ไร่ 2.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1,300 ไร่ 3.แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยจะดำเนินโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ และโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อจัดทำระบบกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่ 18,439 ไร่ และ 4.แผนงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ.2561 ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะจัดรูปที่ดิน 6,400 ไร่ และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 109,900 ไร่ โดยใช้งบประมาณดำเนินงานทั้ง 4 แผนงานดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,222 ล้านบาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง