คอลัมน์โลกสดใส กายสุขสันต์: หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สสส.เสริมหลักสูตร'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้'

ข่าวทั่วไป 17 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โดย ปานมณี

ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้ จากสื่อและเทคโนโลยี ที่ทำให้ครู สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน ได้มากมาย นอกเหนือจากตำราเรียน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ สุขภาวะ เพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กในโรงเรียน ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันวานที่ผ่านมา

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สสส. ได้เข้าร่วมหารือกับ สพฐ. เกี่ยวกับ หลักสูตร/กิจกรรม 5 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเด็กในโรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือ ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยทั้ง 5 กิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.โรงเรียนส่งเสริมการมี กิจกรรมทางกาย 2.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส 3. โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 4.โรงเรียนปลอดบุหรี่ และ 5.ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนอาชีวศึกษา ปวช. 1-3 (และระดับ ม.ปลาย) โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปในช่วงเดือนเม.ย. 2560 สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการปรับปรุงแก้ไข 3 โปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ ประกอบด้วย 1.เด็กไทยแก้มใส 2.โรงเรียนปลอดบุหรี่ และ 3.โรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อนำเข้าสู่เมนู "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เป้าหมายของกิจกรรม ดังกล่าวมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ 4 H (Head, Heart, Hand, Health) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะด้านร่างกายและสุขภาพ (Health) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ฝึกสมาธิและความจำของผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและ ผู้เรียนอย่างมาก โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำชุดกิจกรรมไปขยายผลกับโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อให้ ครูสามารถนำกิจกรรมไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพให้เด็กได้อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการปรับใช้ให้ตรงกับเด็กแต่ละช่วงชั้น และมีลำดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไป หลังจากนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลต่อไป

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จะทำให้เด็กนักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น ไม่เครียดกับการเรียนในห้องเรียน จนเกินไป ทำให้เด็กได้มีเวลาว่างเรียนรู้ตามวัย และเพิ่มกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์พร้อมเสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์

ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า "สสส.และ สพฐ.ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะขึ้น ที่สามารถนำเมนูกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้งานสำหรับครูโดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม มีแผนการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดทำเป็นสื่อออนไลน์และ VTR สำหรับเผยแพร่ผ่าน TEPE Online ให้โรงเรียนนำไปใช้ได้สะดวกและถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 1.การจัดทำคู่มือการใช้สำหรับคุณครู 2.โปรแกรมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 3.การวิเคราะห์ 4 H ประกอบด้วย Head, Heart, Hand, Health และระบุตัวชี้วัดรายโปรแกรมการเรียนรู้ตามช่วงชั้นปี

หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงหากการศึกษามีแค่การท่องจำชีวิตเด็กนักเรียนก็คงไม่ต่างจาก "หุ่นยนต์" ที่รอ การป้อนข้อมูลลงไปและอาจเป็นเสียงเตือน อันตรายที่ทำให้เด็กขาดความสุขในการเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน ดังนั้นโครงการ ดังกล่าวนี้จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสอดแทรก ความรู้และกระตุ้นให้เด็กอยากมาโรงเรียน และมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น.ถือได้ว่า เป็นของขวัญวันเด็กที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับปีนี้

บรรยายใต้ภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ