ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 18 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงนาม ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย โครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการศึกษาวิจัย และบริการทางวิชาการ ในการแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางเกษตรของชุมชนเกษตรกร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและความมั่นคง ในอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีนักวิชาการที่พร้อมจะลงไปช่วยเหลือในด้านต่างๆตามความต้องการของชุมชน เพราะการเติบโตของมหาวิทยาลัยจะต้องทำให้พื้นที่ชุมชนรายรอบได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย หวังว่ามหาวิทยาลัยและภาคเอกชน จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

คุณวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บ.กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ ทำการเกษตรอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาผลผลิต การช่วยเหลือทางด้านการลงทุน การพัฒนาสินค้า การทำหีบห่อและการเสริมความรู้ทาง การตลาดให้แก่เกษตรกรอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ