คอลัมน์: โซไซตี้: วว.จับมือ กนอ. เสริมขีดความสามารถบุคลากรพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 00:00:27 น.
patlioness@hotmail.com

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสริมขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ในตลาดโลก

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. และ กนอ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพร้อมกับสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรองรับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึง ลดต้นทุนของการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  จำเป็นต้องหาองค์ความรู้ หรือ KnowHow ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยขับเคลื่อนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-curve ด้าน วว. นั้นเป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยหลากหลายทั้งเรื่องข้าว ยางพารา ที่สามารถสนองตอบต่อนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนงานบริการทางวิทยาศาสตร์ฯ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม สำหรับความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ร่วมมือกัน พัฒนางานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ ผู้ว่าการ วว. และผู้บริหาร นำ ผู้ว่าการ กนอ. และคณะ ชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ วว. โดยนำเสนอความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่ วว.ดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนกระทั่งถึงปลายทาง เช่น การพัฒนาปุ๋ยสำหรับเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว การวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรับรองคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งงานบริการเพื่อสนองตอบต่ออุตสาหกรรม New S-curve เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศในการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือ ทางการแพทย์ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาขั้นสูงสำหรับการซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ยังจัดแสดงโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา ระหว่าง วว.และ กนอ. เช่น โครงการสนับสนุนพื้นที่รับบริการ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งแต่ ปี 2557-ปัจจุบัน และแนวโน้มความร่วมมือในอนาคต โครงการบูรณาการนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของท้องถิ่น กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และความร่วมมือ ระหว่าง วว. ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง