เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ นทพ.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 00:00:59 น.

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดย พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนของมูลนิธิฯ นำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษา มุ่งมหาเมฆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการ "หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชน" ตามหัวข้อ "ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน เพื่อประชาชน" โดยมี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้อนรับ

ทั้งนี้ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษา มุ่งมหาเมฆ เข้าเยี่ยมชมและได้ศึกษาของฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์พื้นฐานตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรียนรู้วิทยาการและเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างโอกาสการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน อีกทั้ง เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาล ที่ว่า "คนไทยจะไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลัง และพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน"

ADVERTISEMENT