คอลัมน์: หนังสือเด่น: นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ปรับให้ทันสมัยเข้ากับยุคสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 00:00:54 น.
โดย ชนิตร ภู่กาญจน์

ความก้าวหน้า ของระบบอินเตอร์เนต และสื่อสังคมออนไลน์  ส่งผลให้วิชาชีพทางการสื่อสารมวลชนต้องปรับตัวกันยกใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เพื่อให้เข้ากับบริบทสมัยใหม่

ในส่วนของภาคปฏิบัติ ในวงการวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ได้มีการปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ด้วยการ Leaning by Doing เพราะจำเป็นต้องเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่รอดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของงานวิชาการแขนงนี้ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยเช่นกัน

"นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์" เป็นตำราการประชาสัมพันธ์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กลุ่มวิชาชีพประชาสัมพันธ์) และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ นักวิชาการและนักวิจัยแถวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์

ตำราเล่มนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนเริ่มสืบค้นจากงานหนังสือ ตำรา งานวิจัย และบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สื่อใหม่กับการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเขียนบทความวิชาการทางด้านประชาสัมพันธ์ในการประชุมนานาชาติ การทำวิจัย ตลอดจนสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ การสัมมนากลุ่มย่อยนักวิชาการ และนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เขียนได้นำข้อมูลมีค่าดังกล่าวมาเป็นประโยชน์ต่อการเขียนตำราเล่มนี้

สำหรับเนื้อหาจะกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ในบริบทภูมิทัศน์สมัยใหม่ วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อสารสังคมออนไลน์ ซึ่งให้ความรู้ได้อย่างครอบคลุมและสามารถไปเป็นพื้นฐานใน การศึกษาการประชาสัมพันธ์แนวใหม่และเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติได้

วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์นั้น ยังคงเป็นที่ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน มีธุรกิจเกิดใหม่หลากหลายที่ต้องการผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปทำงาน  หากแวดวงวิชาการได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัย ก็จะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคใหม่อย่างแน่นอน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง